Input:

R 12/1956 (tr.); Garance

č. 12/1956 Sb. rozh. tr.
Záleží-li zaviněné nesplnění výrobního závazku plynoucího z jednotného hospodářského plánu soukromým podnikatelem výhradně v tom, že nechá půdu, kterou měl obdělat, ležet ladem, je trestný čin podle § 136 tr. zák. dokonán uplynutím agrotechnických lhůt platných v daném místě pro plodiny, které měly být na půdě podle plánu zasety (zasázeny).
Při rozhodování o tom, zda malý nebo střední rolník mohl splnit výrobní úkoly na půdě, která mu byla přidělena do nuceného nájmu, je soud povinen zkoumat, zda hospodářské podmínky obviněného přidělení půdy připouštěly.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 28. října 1955, 1 Tz 263/55.)
Obviněnému střednímu rolníku vlastnícímu 14 ha zemědělské půdy, který kromě toho obhospodařuje dalších 3,60 ha půdy svých příbuzných, byl podle zákona č. 55/1947 Sb. o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu přidělen v roce 1953 místním národním výborem do nuceného nájmu další pozemek. Podle žaloby obviněný přes několik přesvědčovacích pohovorů se strany orgánů MNV tento přidělený pozemek v létech 1953, 1954 a 1955 neobdělal sám, ani se nepostaral na př. prostřednictvím STS o jeho obdělání, ačkoli ve špičkových pracích mu vypomáhají spoluobčané.
Lidový soud v Prostějově uznal obviněného vinným trestným činem ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 136 tr. zák. Svoje rozhodnutí odůvodnil lidový soud tím, že obviněný v hospodářském roce 1955 do 13. května nechal ležet ladem uvedený pozemek přidělený mu do nuceného nájmu, čímž jako soukromý podnikatel z nedbalosti nesplnil závazek plynoucí z jednotného hospodářského plánu. Tento rozsudek se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového soudu a tomuto soudu uložil, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Ve své stížnosti pro porušení zákona generální prokurátor spatřuje porušení zákona v ustanovení § 136 tr. zák. a v podstatě uvádí, že obsah spisu nasvědčuje tomu, že obviněný spolu se svou manželkou při nedostatku mechanisačních prostředků postačí obdělat toliko půdu svou a svých příbuzných, že za těchto okolností neměl příslušný orgán MNV přidělovat obviněnému další půdu do nuceného nájmu, nehledě ani k tomu, že přidělený pozemek je velmi špatné bonity a na svahu.
Stížnost pro porušení zákona je v podstatě důvodná (§ 218 odst. 1 tr. ř.).
Lidový soud porušil zákon v ustanovení § 26 odst. 1 písm. c) tr. ř. tím, že v rozsudku nesprávně označil trestný čin, pokud jde o čas jeho dokonání. Záleží-li nesplnění výrobního závazku plynoucího z jednotného hospodářského plánu zaviněné soukromým podnikatelem výhradně v tom, že obviněný nechá půdu, kterou měl obdělat, ležet ladem, je trestný čin podle § 136 tr. zák. dokonán uplynutím