Input:

R 114/1949; Garance

č. 114/1949 Sb. rozh. obč.
Byla-li v době platnosti nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového z 5. února 1944, č. 86 Sb., o tvoření cen domácího jehličnatého řeziva, uzavřena trhová smlouva o dodávce řeziva, jíž byla smluvena jakost dříví způsobem stanoveným ve zmíněném nařízení, jakož i cenová oblast, v níž však nebyla uvedena trhová cena, dlužno míti za to, že byla smluvena cena, která odpovídá předpisům uvedeného nařízení.
Vyhláškou nejvyššího úřadu cenového z 15. listopadu 1945, č. 405 Úř. l. I, o přípustnosti zvýšení cen domácího surového dříví a řeziva, nebyla dotčena práva a závazky z trhových smluv uzavřených přede dnem právní účinnosti této vyhlášky. Smluvní strany jsou však oprávněny zvýšit novou smlouvou ceny již ujednané až do výše cen stanovených nově touto vyhláškou.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 25. února 1949, Rv I 272/48.)
Žalobce koupil od žalovaného dříví, jehož množství a jakost byla ve smlouvě uvedena. Zaplatil na ně zálohu odpovídající ceně celé objednávky, vypočtené podle tehdy platného nařízení č. 86/1944 Sb. Ježto mu žalovaný dříví nedodal, domáhal se žalobce žalobou dodání tohoto dříví, žalovaný namítal mimo jiné, že dříve, než mohl dříví dodati, byla vydána vyhláška cenového úřadu z 15. listopadu 1945, č. 405 úř. l. I a že žalobce odmítá zaplatit zvýšené ceny podle této vyhlášky.
Bývalý krajský soud obchodní v Praze žalobě vyhověl. Bývalý zemský soud v Praze jeho rozsudek potvrdil.
Nejvyšší soud nevyhověl dovolání žalovaného.
Z důvodů:
K uzavření trhové smlouvy dojde, dohodnou-li se strany o předmětu kupu a kupní ceně (§ 1053 obě. zák., čl. 337 a násl. obch. zák.). Odvolací soud zjistil mimo jiné, že žalobce objednal 23. srpna 1945 36 m3 měkkého řeziva O, I, II. Označení jakosti řeziva uvedeným způsobem zavedlo tehdy platné nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového z 5. února 1944, č. 86 Sb., o tvoření cen domácího jehličnatého řeziva. Kupní cena nebyla sice určena číselně, leč zmíněné nařízení stanovilo donucujícím způsobem i ceny odstupňované podle jakosti dříví a cenové oblasti (srv. §§ 1 a násl., § 7 a příl. I–III nař. č. 86/1944 Sb.). Není sporu o tom, že k žalobcově objednávce došlo v Praze. Dohodly-li se tudíž sporné