Input:

R 103/1952; Garance

č. 103/1952 Sb. rozh. obč.
K výkladu § 437 o. s. p.
Ak sa dozorný orgán zaoberá vo svojom vyjadrení len otázkou oprávnenosti exekúcie z iného dôvodu ako s hľadiska § 437 o. s. p. a ak je toho názoru, že exekúcia je z toho dôvodu neprípustná, nemožno postupovať tak, ako by sa dozorný orgán vôbec nevyjadril, t. j. nemožno exekúciu bez ďalšieho vykonať.
Súd má v takomto prípade zhodnotiť význam vyjadrenia a keď skutočnosti tvrdené dozorným orgánom neodôvodňujú neprípustnosť exekúcie, má to dozornému orgánu oznámiť a zároveň ho opätovne vyzvať, by sa vyjadril v smysle § 437 o. s. p.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 12. marca 1952, Cz 62 52.)
Okresný súd vo Vranove nariadil v roku 1950 exekúciu proti trom obciam na vymoženie pohľadávky 10.000 Kčs. Po 1. januári 1951 postupoval súd podľa § 437 o. s. p. a vyzval príslušný dozorný orgán (okresný národný výbor), aby sa do 30 dní vyjadril, ktoré časti majetku dlžníkov možno postihnúť exekúciou, poprípade aké exekučné prostriedky môžu byť použité. Okresný národný výbor oznámil súdu, že pôžička 10.000 Kčs, ktorej vrátenia sa vymáhajúci veriteľ domáha exekúciou, nebola schválená ani radou miestneho národného výboru ani nadriadeným okresným národným výborom. Sú preto za ňu zodpovední funkcionári, ktorí podpísali dlžný úpis. Bez súhlasu nadriadeného národného výboru nemohol byť pôžičkový úkon uskutočnený a majú byť stíhaní tí funkcionári miestneho národného výboru, ktorí bez súhlasu rady miestneho národného výboru a dozorného. úradu pôžičku vybrali. Nato okresný súd zrušil exekúciu podľa § 437 ods. 2 o. s. p. s odôvodnením, že príslušný dozorný orgán oznámil, že nesúhlasí s vykonaním exekúcie.
Krajský súd v Prešove na sťažnosť vymáhajúceho veriteľa usnesenie okresného súdu zrušil z dôvodu, že exekúcia podľa § 437 ods. 1 posl. veta d. s. p. je prípustná, keďže sa dozorný orgán nevyjadril o tom, ktoré časti majetku obcí možno postihnúť exekúciou, ani neoznačil exekučné prostriedky, ktoré možno použiť.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť generálneho prokurátora pre porušenie zákona, podanú podľa § 210 o. s. p., že usnesením krajského súdu bol porušený zákon.
Dôvody:
Proti štátu (krajom, okresom a obciam) možno podľa § 437 o. s. p. nariadiť exekúciu pre peňažné pohľadávky len vtedy, keď príslušný dozorný orgán označí súdu časti majetku, ktoré možno postihnúť exekúciou, poprípade exekučné prostriedky, ktoré možno použiť. Súd vyzve príslušný