Input:

Pracovní náplň - personalista, včetně komentáře Garance

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.11
Pracovní náplň – personalista, včetně komentáře

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce personalista  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2.6.3.1. Personalista - 1.02.01.  
možné platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 7.–10.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce (popř. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí) doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

Vybere se odpovídající platová třída

7. platová třída

1. Provádění dílčích pracovněprávních úkonů a personalistických prací podle stanovených postupů a pravidel, například vedení personální evidence, příprava a kompletace pracovněprávní a zaměstnanecké dokumentace a dalších podkladů ke vzdělávání zaměstnanců a pro oblast systemizace a organizačního uspořádání.

2. Organizační zajišťování akcí ke zvyšování a doplňování kvalifikace zaměstnanců.

3. Zajišťování dílčích úkolů při výběru a přijímání nových zaměstnanců, například organizačně-technické zabezpečení výběrového řízení.

8. platová třída

1. Vyřizování pracovněprávních záležitostí zaměstnanců.

2. Zajišťování realizace vzdělávání zaměstnanců podle potřeb organizace.

3. Zajišťování realizace sociálních programů.

4. Posuzování a výběr uchazečů o přijetí v rámci výběrového řízení podle stanovených zásad a kritérií.

5. Stanovování bližších podmínek a zajišťování poskytování jednotlivých složek platu skupinám nebo jednotlivým zaměstnancům podle právních předpisů. Zařazování do platových tříd podle katalogu prací.

6. Stanovování objemu prostředků na platy pro jednotlivé organizační složky (části) organizace podle stanovených zásad a pravidel. Rozpis prostředků na platy podle jednotlivých platových složek.

7. Zajišťování a kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů z oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.

9. platová třída

1. Komplexní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.

2. Stanovování zásad a kritérií pro výběrová řízení, hodnocení nebo odměňování zaměstnanců.

10. platová třída

1. Komplexní koordinace a zajišťování rozvoje oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců (dále jen "personální správa") organizace.

2. Komplexní koordinace personální správy v organizaci s rozsáhlou kvalifikační a profesní strukturou, vertikálním a horizontálním organizačním členěním.

3. Tvorba personalistických metod, programů a zásad personálního a sociálního rozvoje v organizacích s rozsáhlou kvalifikační a profesní strukturou, vertikálním a horizontálním organizačním členěním, například metod hodnocení zaměstnanců, sociálních nebo vzdělávacích programů, programů funkční a pracovní adaptace a kariérních programů.

Zaměstnanec je přímo podřízen např. řediteli, zástupci ředitele 
řídí doplnit 
samostatně zajišťuje a zpracovává 
 • - agendu uchazečů o zaměstnání;
 • - personální agendu zaměstnanců spojenou se
  1. vznikem,
  2. průběhem a
  3. skončením pracovního poměru;
 • - vedení osobních spisů zaměstnanců;
 • - zpracování mezd;
 • - spolupráci s orgány a institucemi;
 • - spolupráci s kontrolními orgány;
 • - podklady pro zpracování pracovně právní dokumentace;
 • - návrhy na změny interních směrnic školy;
 • - podklady pro vyhotovování statistických výkazů a hlášení, prověřování jejich správnosti a úplnosti;
 • - podklady výročních zpráv;
 • - analytické podklady pro zpracování vybraných agend nebo úkolů.
 

zaměstnanec převzal dne .........................................

podpis zaměstnance