Input:

č. 82/1954 Sb. rozh. obč., Garance

č. 82/1954 Sb. rozh. obč.
Účastníkmi konania o výživné maloletého dieťaťa sú aj rodičia dieťaťa.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 2. marca 1954, Cz 522/53.)
Ľudový súd vo Fiľakove rozhodoval o nároku na úhradu osobných potrieb maloletého, ktorý je vo výchove a v opatere svojej matky a zaviazal otca maloletého platiť na výživu maloletého 250 Kčs mesačne. Matka maloletého podala proti tomuto uzneseniu sťažnosť, žiadajúc, aby otec bol odsúdený platiť 600 Kčs mesačne.
Krajský súd v Banskej Bystrici sťažnosť odmietol; v odôvodnení uviedol, že po účinnosti zákona o rodinnom práve matka dieťaťa, i keď ho má v opatere, nemôže už vlastným menom uplatniť nárok na výživné dieťaťa, lebo je to materiálneprávny nárok dieťaťa samého a v konaní o výživné je len ono účastníkom konania podľa § 5 o. s. p., kým matka dieťaťa nie je účastníčkou konania; keďže podľa §§ 174 a 196 o. s. p. sťažnosť môže podať len účastník konania alebo prokurátor, matka však nie je účastníčkou konania vo vlastnej osobe a nemôže byť so zreteľom na ustanovenie § 57 zákona o rod. práve ani zástupcom dieťaťa v tomto konaní, musela byť podľa stanoviska krajského súdu sťažnosť matky odmietnutá ako podaná neoprávnenou osobou.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uznesením krajského súdu bol porušený zákon, uznesenie to zrušil a upravil krajský súd, aby vo veci ďalej konal a znova rozhodol.
Z odôvodnenia:
Je síce pravda, že matka nemôže v konaní o výživné mal. dieťaťa alebo o zvýšenie tohto výživného zastupovať svoje maloleté dieťa (§ 57 zák. o rod. práve) a ani nemôže