Input:

č. 4567/2024 Sb. NSS Garance

č. 4567/2024 Sb. NSS
Soudy a soudci: započtení doby výkonu funkce vyššího soudního úředníka před získáním vysokoškolského právnického vzdělání pro účely justiční zkoušky
k § 110 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích; v textu jen „ZSS“)
Pro účely odborné justiční zkoušky se doba výkonu funkce vyššího soudního úředníka, kterou vykonal předtím, než získal vysokoškolské vzdělání řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, započítává do právní praxe dle § 110 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2023, čj. 11 A 86/2023-34)1)
Prejudikatura: č. 499/2005 Sb. NSS, č. 2317/2011 Sb. NSS a č. 3841/2019 Sb. NSS; stanovisko pléna Ústavního soudu č. 1/1996 Sb. ÚS (sp. zn. Pl. ÚS-st. 1/96); nálezy Ústavního soudu č. 30/1998 Sb. a č. 152/2006 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 138/06).
Věc: L. K. proti Ministerstvu spravedlnosti o ochranu před nezákonným zásahem.

Žalobkyně – vyšší soudní úřednice – se obrátila na Městský soud v Praze, neboť ji žalovaný nepřipustil k odborné justiční zkoušce. K vykonání této zkoušky se přihlásila, žalovaný jí však sdělil, že nesplňuje podmínku tříleté právní praxe ve smyslu ZSS. Za právní praxi lze totiž podle žalovaného považovat jen výkon právnické činnosti po dokončení vysokoškolského právnického vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice. Žalobkyně dokončila právnickou fakultu 23. 5. 2022, a proto dle žalovaného tuto podmínku nesplňovala.
Žalobkyně poukázala na to, že nepřipuštění k odborné justiční zkoušce může být dle judikatury Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 20. 12. 2018, čj. 6 As 102/2018-39, č. 3841/2019 Sb. NSS) nezákonným zásahem. Měla přitom za to, že tak tomu je i v jejím případě. Uvedla, že úspěšně ukončila studium vyšších soudních úředníků na Justiční akademii a od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2018 pracovala na pozici vyšší soudní úřednice u Okresního soudu v Pardubicích. Následně od 1. 2. 2019 začala pracovat opět jako vyšší soudní úřednice u Okresního soudu Plzeň-jih, kde pracuje dodnes. Délka její praxe tudíž postačuje pro splnění podmínky tříleté právní praxe. V roce 2018 začala studovat plzeňskou právnickou fakultu, kterou dokončila 23. 5. 2022, čímž splnila též zákonnou podmínku spočívající v získání magisterského vysokoškolského vzdělání v oblasti práva.
Žalobkyně byla přesvědčena, že splnila všechny zákonné podmínky pro připuštění k odborné justiční zkoušce, a proto navrhla, aby soud vyslovil, že zásah žalovaného, který ji ke zkoušce nepřipustil z důvodu nesplnění tříleté právní praxe, byl nezákonný.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě zdůraznil, že žalobkyně dostatečně netvrdila, že byla zkrácena na svých právech. Navrhl proto, aby městský soud žalobu odmítl. Pro případ, že by se žalobou zabýval věcně, žalovaný tvrdil, že zásah nebyl nezákonný. Poukázal na zákonnou úpravu s tím, že z ní plyne, že tříleté právní praxe lze dosáhnout výkonem činnosti výhradně po dokončení požadovaného vysokoškolského