Input:

č. 4564/2024 Sb. NSS, Pozemní komunikace: nesouhlas vlastníka pozemku s veřejným užíváním cesty jen v určitém období roku; vyloučení alternativní cesty v zájmu ochrany životního prostředí Garance

č. 4564/2024 Sb. NSS
Pozemní komunikace: nesouhlas vlastníka pozemku s veřejným užíváním cesty jen v určitém období roku; vyloučení alternativní cesty v zájmu ochrany životního prostředí
k § 7 odst. 1 a § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
I. Cesta zpravidla bude veřejně přístupnou komunikací (§ 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) navzdory tomu, že vlastník pozemku, přes nějž cesta prochází, nesouhlasí s jejím veřejným užíváním jen v určitém období roku (zde: v zimě, a to kvůli provozu lyžařských vleků). Takový nesouhlas totiž míří na rozsah užívání cesty a režim provozu na ní, který se může v čase měnit; nelze jej řešit v řízení o určení existence veřejně přístupné účelové komunikace, jehož výsledkem je deklaratorní rozhodnutí. Rozsah obecného užívání by mohl omezit jen silniční správní úřad, a to rozhodnutím konstitutivním (§ 7 odst. 1 věta druhá a § 24 citovaného zákona).
II. Alternativní trasou ke sporné veřejně přístupné účelové komunikaci (§ 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) nemůže být taková cesta, jejíž užívání omezuje v zájmu ochrany životního prostředí (zde: kvůli klidovému režimu na tokaništích tetřívka obecného) obecně závazný právní předpis.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2023, čj. 10 As 111/2022-69)
Prejudikatura: č. 1486/2008 Sb. NSS, č. 2012/2010 Sb. NSS, č. 2028/2010 Sb. NSS, č. 3371/2016 Sb. NSS, č. 3571/2017 Sb. NSS a č. 3794/2018 Sb. NSS.
Věc: a) Ski Pec, a. s., a b) město Pec pod Sněžkou proti Krajskému úřadu Královehradeckého kraje, za účasti 1) Property Pec, s. r. o., a 2) Správy Krkonošského národního parku, o určení veřejně přístupné účelové komunikace, o kasační stížnosti žalobců.

V této věci byl spor o veřejně přístupnou účelovou komunikaci v Krkonoších vedoucí k horským boudám. Sporná cesta vede přes lyžařské sjezdové tratě a majitelé pozemků, přes které nebo kolem nichž vede cesta v místě, kde tratě křižuje, nesouhlasí s tím, aby se cesta v zimě využívala.
Nejvyšší správní soud dospěl k tomu, že sezónně podmíněný nesouhlas vlastníka s veřejným užíváním části cesty vedoucí přes jeho pozemek zpravidla nemá mít vliv na její povahu jako veřejně přístupné komunikace. V této věci a v tomto řízení navíc nešlo uvažovat ani o možném zúžení obecného užívání veřejně přístupné komunikace, protože se jednak neprokázalo, že vlastník projevil včas kvalifikovaný nesouhlas s užíváním cesty v zimě, jednak tuto možnost vylučuje charakter navrhovaného omezení. Rozsah obecného užívání by mohl omezit jen silniční správní úřad správním rozhodnutím v jiném řízení. Cesta krom toho naplňuje i nezbytnou komunikační potřebu. Navrhované alternativní trasy nelze využít, protože vedou přes klidové území Slatinná stráň, na nichž je celoročně omezen provoz kvůli ochraně tetřívka obecného.
V listopadu 2018 podala společnost Vebrovy boudy, s. r. o., k Městskému úřadu Trutnov žádost o vydání deklaratorního rozhodnutí o charakteru komunikace. Městský úřad v březnu 2021 rozhodl jedním výrokem o tom, že se