Input:

č. 4558/2024 Sb. NSS; Řízení před soudem: přezkum utajovaných informací; Energetika: hrubé porušení povinností člena Rady Energetického regulačního úřadu Garance

č. 4558/2024 Sb. NSS
Řízení před soudem: přezkum utajovaných informací
Energetika: hrubé porušení povinností člena Rady Energetického regulačního úřadu
k § 17b odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2021
k čl. 35 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES1)
k čl. 57 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU
I. Při přezkumu utajovaných informací platí zásada plné jurisdikce. Soud si proto může ověřit věrohodnost a přesvědčivost utajovaných skutkových zjištění tím, že si sám vyžádá další utajované podklady, které tu byly v době vydání rozhodnutí, od žalovaného správního orgánu.
II. Hrubé porušení povinností člena Rady Energetického regulačního úřadu podle § 17b odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění účinném do 31. 12. 2021, se vykládá v souladu s unijním právem. Pochybení podle vnitrostátního práva ve smyslu čl. 35 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou [dnes čl. 57 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou] nemusí mít povahu trestního či jiného veřejnoprávního deliktu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2023, čj. 10 As 50/2023-129)
Prejudikatura: č. 3667/2018 Sb. NSS, č. 4031/2020 Sb. NSS, č. 4169/2021 Sb. NSS, č. 4279/2022 Sb. NSS, č. 4328/2022 Sb. NSS a č. 4518/2023 Sb. NSS; rozsudky velkého senátu Soudního dvora ze dne 4. 6. 2013, ZZ (C-300/11), a ze dne 6. 10. 2021, Consorzio Italian Management a Catania Multiservizi (C-561/19); rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 6. 2020, Prezident Slovenskej republiky (C-378/19); rozsudky velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 19. 9. 2017, Regner proti České republice (stížnost č. 35289/11), a ze dne 15. 10. 2020, Muhammad a Muhammad proti Rumunsku (stížnost č. 80982/12).
Věc: Ing. Vladimír Vlk proti vládě, za účasti 1) Energetického regulačního úřadu a 2) Ing. Petra Kusého, o odvolání z funkce člena Rady Energetického regulačního úřadu, o kasační stížnosti žalobce.

V této věci se řešilo odvolání člena Rady Energetického regulačního úřadu vládou v červenci 2019. Nejvyšší správní soud analyzoval souladnost české úpravy odvolání člena Rady platné do konce roku 2021 s právem EU a procedurální otázky s tím spojené a nakonec v obecnosti zhodnotil důvodnost odvolání.
Vláda usnesením č. 570 ze dne 30. 7. 2019 vzala na vědomí materiál „Personální záležitosti Energetického regulačního úřadu“ a informace místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu (výrok I), odvolala žalobce z funkce člena Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) s účinností k 31. 7. 2019 (výrok II) a jmenovala Ing. Petra Kusého