Input:

č. 4557/2024 Sb. NSS, Rozpočtová pravidla: povaha opatření poskytovatele dotace o nevyplacení dotace a rozhodnutí o námitkách Garance

č. 4557/2024 Sb. NSS
Rozpočtová pravidla: povaha opatření poskytovatele dotace o nevyplacení dotace a rozhodnutí o námitkách
k § 14e odst. 1 a 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
k § 9 a § 67 správního řádu
Opatření poskytovatele dotace dle § 14e odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nelze považovat za rozhodnutí ve smyslu § 9 a § 67 správního řádu. Tím je až rozhodnutí o námitkách proti tomuto opatření dle § 14e odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 2023, čj. 9 Afs 203/2023-45)
Prejudikatura: č. 3579/2017 Sb. NSS, č. 3745/2018 Sb. NSS a č. 3931/2019 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 177/2015 Sb.
Věc: Zámek Šebestián, družstvo, proti Ministerstvu pro místní rozvoj o nevyplacení části dotace, o kasační stížnosti žalovaného.

Předmětem věci byla otázka, zda opatření poskytovatele dotace o nevyplacení dotace nebo její části dle § 14e odst. 1 rozpočtových pravidel, ve znění účinném od 20. 2. 2015, je třeba prohlásit za nicotné, nemá-li náležitosti rozhodnutí dle § 68 a § 69 správního řádu.
Žalobce získal dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na obnovu zámku Červená Řečice. Za účelem realizace této obnovy vypsal nadlimitní veřejnou zakázku. Řídící orgán IROP jakožto poskytovatel dotace dospěl k závěru, že žalobce se při zadání veřejné zakázky dopustil porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť při stanovení požadavků na prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (§ 83 tohoto zákona) stanovil závazný požadavek na solidární odpovědnost jiné osoby spolu s dodavatelem, ačkoliv takový požadavek § 83 odst. 2 daného zákona neukládá. Dle řídícího orgánu IROP toto pochybení mohlo ovlivnit okruh potenciálních dodavatelů, a tudíž i výběr nejvhodnější nabídky. Řídící orgán IROP tedy přikročil k uplatnění finanční opravy ve výši 1 % z částky v té době dosud nevyplacené dotace.
Žalobce byl o nevyplacení části dotace informován dvěma opatřeními vydanými dle § 14e odst. 1 rozpočtových pravidel, jež byla označena jako „Informace o nevyplacení části dotace“. Proti těmto opatřením podal žalobce námitky. Ministryně pro místní rozvoj rozhodnutím ze dne 9. 8. 2021 těmto námitkám nevyhověla a konstatovala, že obě opatření byla oprávněná.
Proti rozhodnutí o námitkách žalobce brojil žalobou. V ní namítal jeho nezákonnost z důvodu nesprávného posouzení souladu postupu žalobce se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Rovněž uvedl, že i pokud by výklad žalovaného byl připuštěn, žalobcovo pochybení na výběr nejvhodnější nabídky nemělo vliv.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 7. 2023, čj. 9 A 104/2021-31, prohlásil nicotnost rozhodnutí o námitkách, jakož i obou opatření poskytovatele. Uvedl, že opatření o nevyplacení části dotace je dle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2017, čj. 6 Afs 270/2015-48, č. 3579/2017 Sb. NSS, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, nutné považovat za rozhodnutí přezkoumatelné ve správním