Input:

č. 4544/2024 Sb. NSS; Služební poměr: podmínky konání výběrového řízení Garance

č. 4544/2024 Sb. NSS
Služební poměr: podmínky konání výběrového řízení
k § 24 odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (v textu jen „služební zákon“)
I. Ustanovení § 24 odst. 5 věta první zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nestanoví žádné výjimky, za nichž by se při naplnění hypotézy tohoto ustanovení mohlo služební místo obsadit cestou výběrového řízení, a nedává v tomto směru služebnímu orgánu žádnou diskreci.
II. Ustanovení § 24 odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se použije i na případy obsazování volného služebního místa představeného.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2023, čj. 3 Ads 205/2021-61)
Věc: P. K. proti státnímu tajemníkovi v Ministerstvu práce a sociálních věcí o zařazení mimo výkon služby, odvolání ze služebního místa představeného a převedení na jiné služební místo, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalobou podanou k Městskému soudu v Praze žalobce brojil proti dvěma rozhodnutím žalovaného. Prvním rozhodnutím ze dne 20. 4. 2018 žalovaný ve spojeném řízení zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí generální ředitelky Úřadu práce České republiky o zařazení žalobce mimo výkon služby z organizačních důvodů dle § 62 odst. 1 služebního zákona a o odvolání žalobce ze služebního místa představeného pro zrušení tohoto místa dle § 60 odst. 1 písm. a) téhož zákona. Druhým rozhodnutím žalovaného ze dne 2. 5. 2018 bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí generální ředitelky o převedení žalobce na jiné služební místo (referenta majetkové správy v oddělení správy majetku a investic) dle § 61 odst. 1 písm. c) služebního zákona.
Městský soud shledal žalobu důvodnou, a proto obě rozhodnutí rozsudkem ze dne 22. 6. 2021, čj. 5 Ad 13/2018-39, zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Konstatoval, že skutkový stav, který vzal služební orgán za základ rozhodnutí ze dne 2. 5. 2018, neměl oporu ve spisovém materiálu. Pokud jde o toto rozhodnutí, jádrem sporu byla otázka, zda § 51 odst. 2 ve spojení s § 24 odst. 5 a § 61 odst. 1 písm. b) a c) služebního zákona v daném případě opravňoval generální ředitelku k vyhlášení výběrového řízení na místo představeného – vedoucího oddělení správy majetku a investic (o které žalobce projevil zájem s tím, že splňuje předpoklady pro jeho výkon), či nikoliv. Městský soud z § 24 odst. 5 služebního zákona dovodil, že se výběrové řízení nekoná, bylo-li služební místo stávajícího zaměstnance zrušeno z důvodu systemizace, případně z důvodu odvolání ze služebního místa představeného; toto ustanovení tak nedává služebnímu orgánu možnost úvahy, zda konat či nekonat výběrové řízení na obsazení služebního místa. Tento závěr však dle názoru městského soudu nelze s ohledem na zásadu rovnosti a zákazu diskriminace učinit bezvýhradně, a to za předpokladu, že existují objektivní skutečnosti, na jejichž základě bylo vyhlášení výběrového řízení nevyhnutelné.
Městský soud konstatoval, že závěr, zda je vypsání výběrového řízení nezbytné, musí vycházet ze čtyř objektivních předpokladů, a to: (1) existuje více státních zaměstnanců totožného služebního úřadu, kteří byli dotčeni předmětnou systemizací, (2) tito zaměstnanci splňují