Input:

č. 4533/2023 Sb. NSS; Správní řízení: systémová podjatost; Zákon o dráhách: příslušnost speciálního stavebního úřadu Garance

č. 4533/2023 Sb. NSS
Správní řízení: systémová podjatost
Zákon o dráhách: příslušnost speciálního stavebního úřadu
k § 14 odst. 2 správního řádu ve znění účinném od 1. 11. 2018
k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách
I. Východiskem pro výklad pojmu systémové podjatosti jsou i po novele § 14 odst. 2 správního řádu provedené zákonem č. 176/2018 Sb. (tj. ve znění účinném od 1. 11. 2018) závěry rozšířeného senátu vyjádřené v usnesení ze dne 20. 11. 2012, čj. 1 As 89/2010-119, č. 2802/2013 Sb. NSS.
Služební, pracovní či jiný obdobný vztah úřední osoby ke státu nebo územnímu samosprávnému celku sám o sobě nezpůsobuje vyloučení této osoby ve věci, v níž má stát či územní samosprávní celek vlastní zájem. Vyvolává však tzv. systémové riziko podjatosti úřední osoby, a je tak signálem ke zvýšené opatrnosti a “podezřívavosti“ při posuzování pochybností o její nepodjatosti.
Důvodem vyloučení úřední osoby jsou teprve takové skutečnosti, které nasvědčují tomu, že zájem státu či územního samosprávného celku může být v dané věci prosazován právě prostřednictvím vztahu ekonomické závislosti úřední osoby na jejím zaměstnavateli. Novelu § 14 odst. 2 správního řádu je třeba chápat jako posílení důrazu právě na tyto přistupující okolnosti.
II. Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, nestanoví Magistrátu hlavního města Prahy výlučnou věcnou příslušnost k rozhodování jako speciálního stavebního úřadu ve věci tramvajové, trolejbusové, lanové a speciální dráhy.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 8. 2023, čj. 6 As 52/2023-127)
Prejudikatura: č. 2802/2013 Sb. NSS a č. 4118/2021 Sb. NSS.
Věc: a) E. N. d. R., b) P. H., c) A. P. a d) Pankrácká společnost, z. s., proti Ministerstvu dopravy, za účasti 1) hlavního města Prahy, 2) Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., a 3) Občanského sdružení zelené Čechy, o stavební povolení, o kasačních stížnostech žalobců c) a d).

Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako speciální stavební úřad na úseku drah vydal dne 30. 6. 2021 stavební povolení pro veřejně prospěšnou stavbu „Výstavba trasy I. D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové Dvory“ a stanovil podmínky pro provedení stavby. Žalovaný v odvolacím řízení částečně změnil podmínky stanovené správním orgánem prvního stupně, a to na základě změny závazných stanovisek dotčených orgánů, ve zbytku rozhodnutí potvrdil.
Proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 3. 2022 brojili žalobci u Krajského soudu v Ostravě, který žalobu postoupil místně příslušnému Městskému soudu v Praze. Závěr o příslušnosti městského soudu potvrdil Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 11. 8. 2022, čj. 4 As 144/2022-37, kterým zamítl kasační stížnost proti usnesení o postoupení věci.
Městský soud žalobu neshledal důvodnou a rozsudkem ze dne 8. 2. 2023, čj. 14 A 78/2022-410, ji zamítl.
Nejprve se zabýval námitkou, že stavební povolení bylo vydáno vyloučeným správním orgánem. Poukázal přitom na novelu správního řádu provedenou zákonem č. 176/2018 Sb. s účinností od 1. 11. 2018, která v § 14 odst. 2 stanovila pravidlo, že vyloučena z projednávání věci není taková úřední osoba, u níž je