Input:

č. 4482/2023 Sb. NSS; Územní samospráva: správa majetku hlavního města Prahy městskou částí; Územní řízení: účastenství městské části hlavního města Prahy Garance

č. 4482/2023 Sb. NSS
Územní samospráva: správa majetku hlavního města Prahy městskou částí
Územní řízení: účastenství městské části hlavního města Prahy
k § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
k obecně závazné vyhlášce č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy (v textu jen „Statut“)
k § 1400 a násl. občanského zákoníku
k § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Správa majetku hlavního města Prahy svěřená jejím městským částem se řídí zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. Byť jde o veřejnoprávní vztah, při posuzování účastenství městských částí v územních řízeních dle § 18 odst. 1 písm. h) citovaného zákona je nutno na něj nahlížet optikou soukromoprávního vymezení věcných práv dle § 1400 a násl. občanského zákoníku. Městská část tudíž může být při výkonu správy majetku hlavního města nositelem jiných věcných práv k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich dle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ke spravovanému majetku hlavního města Prahy, a být účastníkem územního řízení, přestože zamýšlený záměr se nenachází na území této, nýbrž sousední městské části.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2023, čj. 1 As 278/2021-25)
Prejudikatura: č. 1787/2009 Sb. NSS, č. 2887/2013 Sb. NSS a č. 2932/2013 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 96/2000 Sb. a č. 79/2005 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 609/04); č. 64/2001 Sb. rozh. obč., č. 57/2020 Sb. rozh. obč., č. 82/2021 Sb. rozh. obč. a č. 68/2022 Sb. rozh. obč.
Věc: Městská část Praha – Čakovice proti Magistrátu hlavního města Prahy, za účasti České štěrkopísky, spol. s r. o., o účastenství v řízení, o kasační stížnosti žalobkyně.

Jádrem této věci byla otázka, zda může být městská část hlavního města Prahy účastníkem řízení v územním řízení, které se netýká stavby na jejím území, nýbrž na území sousední městské části.
Rozhodnutím ze dne 16. 11. 2011 žalovaný rozhodl o tom, že žalobkyně není účastníkem řízení v řízení o umístění stavby „Míchací centrum Letňany dočasná stavba, Praha 18“. Toto rozhodnutí bylo pro zásadní procesní vadu (nebylo rozhodnuto o účastenství žalobkyně) zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2016, čj. 5 A 24/2012-64. Rozhodnutí městského soudu však zrušil Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 11. 5. 2017, čj. 4 As 155/2016-44, neboť usnesení o účastenství nelze vydat po rozhodnutí ve věci samé. Opomenutý účastník řízení se může bránit odvoláním, ve kterém se primárně musí posoudit, zda je účastníkem řízení. Městský soud v novém řízení rozsudkem ze dne 9. 2. 2018, čj. 5 A 24/2012-93, rozhodnutí žalovaného znovu zrušil, neboť bylo nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 10. 1. 2019 zamítl jako nepřípustné odvolání žalobkyně proti rozhodnutí o umístění stavby. Zdůraznil, že obcí, na jejímž území má být