Input:

č. 4448/2023 Sb. NSS; Veřejné zakázky: zrušení zadávacího řízení zadavatelem Garance

č. 4448/2023 Sb. NSS
Veřejné zakázky: zrušení zadávacího řízení zadavatelem
k § 127 odst. 2 písm. d) a § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Nemá-li zadavatel jinou možnost nápravy vlastního nezákonného postupu v zadávacím řízení, je obecně vzato oprávněn zadávací řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zrušit. Vodítkem pro určení, kdy porušení zákona zadavatelem dosáhne intenzity dostačující ke zrušení zadávacího řízení, je možnost uložení nápravného opatření ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (§ 263 odst. 2 citovaného zákona).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 1. 2023, čj. 10 As 23/2021-56)
Prejudikatura: č. 701/2005 Sb. NSS, č. 1771/2009 Sb. NSS a č. 1865/2009 Sb. NSS.
Věc: M. I. T. Consulting, s. r. o., proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, za účasti České republiky – Česká školní inspekce, o zrušení zadávacího řízení, o kasační stížnosti žalovaného.

Česká školní inspekce (dále jen „zadavatel“) zahájila dne 16. 3. 2018 otevřené zadávací řízení za účelem zadání veřejné zakázky s názvem Provoz InspIS 1018. Zadavatel ještě ve lhůtě pro podání nabídek zjistil porušení § 97 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek. Nebyla totiž dodržena zákonem stanovená minimální doba pro konání prohlídky místa plnění, k níž mělo dojít alespoň 10 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. Z důvodu technické závady informačního systému NEN (Národní elektronický nástroj), kterou provozovatel tohoto systému nebyl schopen včas odstranit, nedokázal zadavatel vadu zhojit prodloužením lhůty pro podání nabídek. Tato lhůta uplynula v nezměněný okamžik a v zadávacím řízení předložily nabídku dva subjekty (jedním z nich byla žalobkyně).
Zadavatel tyto nabídky hodnotil a souběžně analyzoval vadu, které se dopustil v nastavení zadávacích podmínek. Dospěl k závěru, že jde o důvod hodný zvláštního zřetele, pro který není možné po zadavateli požadovat, aby v řízení pokračoval. Dne 15. 5. 2018 proto zadavatel zrušil zadávací řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek, jenž umožňuje zrušit zadávací řízení z důvodů hodných zvláštního zřetele, které se vyskytly v průběhu zadávacího řízení a pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení podala žalobkyně námitky, které zadavatel odmítl. Žalobkyně následně žalovanému navrhla, aby přezkoumal úkon zadavatele. Domáhala se, aby žalovaný zrušil rozhodnutí zadavatele o námitkách i rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Žalovaný návrh žalobkyně zamítl rozhodnutím ze dne 3. 8. 2018. Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně rozklad, který předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 29. 10. 2018 rovněž zamítl.
Proti rozhodnutí o rozkladu se žalobkyně bránila u Krajského soudu v Brně, který jej rozsudkem ze dne 22. 12. 2020, čj. 30 Af 112/2018-110, zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Krajský soud uvedl, že zrušení zadávacího řízení je vyhrazeno pouze výjimečným případům, které stanoví zákon. Shrnul judikaturu k důvodům zrušení zadávacího řízení,