Input:

č. 28/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 28/1958 Sb. rozh. tr.
Okolnost, pro kterou je nutné čin, který by jinak byl přestupkem podle § 35a nebo § 137a tr. zák. spr., posuzovat jako trestný čin, nelze bez dalšího považovat vždy též za podmínku použití vyšší trestní sazby u toho nebo onoho trestného činu, jestliže je zároveň okolností uvedenou u príslušného trestného činu jako okolnost zvláště přitěžující. Avšak ani naopak nelze jen proto, že při škodě pod 500 Kčs činí taková okolnost z přestupku trestný čin, mít za to, že v žádném případě nemůže jít o okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby u trestného činu, zejména jestliže tato okolnost zvyšuje stupeň nebezpečnosti činu nebo pachatele pro společnost tak, že trestný čin nutno považovat za spáchaný za okolnosti zvláště přitěžující.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 25. ledna 1958, 1 Tz 259/57.)
Obžalovaný, který byl vícekrát trestán pro různé trestné činy, z toho v posledních pěti letech třikrát nepodmíněnými tresty odnětí svobody pro trestné činy rozkrádání národního majetku, vylákal dne 12. června 1957 na správě důlního podniku, tedy ke škodě majetku v socialistickém vlastnictví jednorázový příspěvek v částce 480 Kčs, předstíraje, že bude po dobu jednoho roku pracovat jako hornický brigádník, po dvoudenním zaškolení však závod opustil, aniž potom práci nastoupil a aniž vrátil vyplacený mu příspěvek.
Lidový soud v Karviné uznal obžalovaného vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c) tr. zák. a uložil mu trest podle § 245 odst. 2 tr. zák. a vyslovil ztrátu čestných práv občanských.
Krajský soud v Ostravě k odvolání obžalovaného zrušil rozsudek lidového soudu a uznal obžalovaného vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák. a uložil mu trest podle § 245 odst. 1 tr. zák. a ztrátu čestných práv občanských (práva volebního). Pokud lidový soud uznal obžalovaného vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c) tr. zák. (tedy trestným činem kvalifikovaným), protože obžalovaný byl v posledních pěti letech před jeho spácháním již odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za trestné činy rozkrádání národního majetku, měl krajský soud za to, že tato okolnost zakládá v souzeném případě trestný čin podle § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák. bez kvalifikace podle § 245 odst. 2 písm. c) tr. zák. K tomuto závěru dospěl krajský soud úvahou, že – jak bylo ve shodě s výsledky vykonaného dokazování správně zjištěno – obžalovaný vylákal na výše jmenovaném důlním podniku, tedy ke škodě majetku v socialistickém vlastnictví částku menší než 500 Kčs, totiž 480 Kčs, což by zakládalo jinak přestupek rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 35a tr. zák. spr. nebýt okolnosti, že obžalovaný byl již třikrát trestán pro rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Kdyby tato recidiva obžalovaného byla posuzována v souzeném případě jako okolnost zvláště přitěžující podle § 245 odst. 2 písm. c) tr. zák., byla by po názoru krajského soudu neprávem hodnocena dvakrát, což by neodpovídalo stupni nebezpečnosti činu obžalovaného pro společnost.