Input:

R 98/1952; Garance

č. 98/1952 Sb. rozh. obč.
Ustanovení § 20 dekretu č. 5/1945 Sb., o národní správě nebrání tomu, aby vlastnictví majetku daného do národní správy nepřešlo děděním.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti z 26. února 1952, 5 Ok 25/52.)
Okresní soud v Kroměříži zamítl žádost dědičky, aby pro ni bylo podle odevzdací listiny vloženo na zděděaé nemovitosti vlastnické právo. Zamítnutí knihovní žádosti odůvodnil soud tím, že v pozemkové knize je poznamenána národní správa, a že proto nelze zápis provést, poněvadž jakákoliv disposice majetkem daným pod národní správu je podle § 20 dekretu č. 5/1945 Sb. neplatná.
Krajský soud ke stížnosti navrhovatelky usnesení okresního soudu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu jednání a novému rozhodnutí.
Odůvodnění:
Stěžovatelka má pravdu v tom, že prvý soud neprávem zamítl její žádost o vklad vlastnického práva podle odevzdací listiny s poukazem na § 20 dekretu č. 5/1945 Sb. Toto zákonné ustanovení zakazuje