Input:

R 96/1952; Garance

č. 96/1952 Sb. rozh. obč.
V konečném soudním rozhodnutí o opravném prostředku proti výměru nositele národního pojištění musí být vždy rozhodnuto o nároku; pouhé zrušení napadeného výměru je možné jen tam, kde už tím je o nároku rozhodnuto.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 28. ledna 1952, 8 Ok 109/50.)
Okresní národní pojišťovna odepřela navrhovatelce zvláštní léčebnou péči k léčení neplodnosti.
Okresní soud ve Stodu v důsledku opravného prostředku navrhovatelky napadený výměr rozsudkem zrušil. V odůvodnění uvedl, že podle znaleckého dobrozdání spočívá příčina nemožnosti mít děti jedině ve snížené plodnosti navrhovatelčině, jež by mohla být odstraněna jediné lázeňskou léčbou. Navrhovatelka má tedy nárok, aby jí taková zvláštní péče léčebná byla poskytnuta. Poněvadž se tak nestalo, byl napadený výměr zrušen.
Krajský soud změnil k odvolání navrhovatelky, rozsudek okresního soudu tak, že odpůrkyni uložil, aby navrhovatelce poskytla zvláštní léčebnou péči. K otázce, o niž jde, uvedl
v odůvodnění:
Z rozsudku soudu prvé stolice, jímž bylo rozhodnuto, že se zamítavý výměr zrušuje, odvolala se navrhovatelka pro nezákonnost, kterou vidí v tom, že prvý soud sice zjistil, že zvláštní léčebná péče je nutná, že však nevyslovil povinnost k poskytnutí tohoto léčení, takže o nároku, který byl předmětem řízení, nebylo vůbec rozhodnuto.
Odvolání je důvodné.
Podle § 394 o. s. ř. rozhodují ve věcech národního pojištění soudy o opravných prostředcích proti výměrům nositele pojištění. Jakým způsobem má být