Input:

93/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 93/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 28. března 2024,
kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14 písm. a), § 3e odst. 5, § 7 odst. 6 písm. d), i) a u), § 19 odst. 17 písm. a), c), f) a h), § 24 odst. 8 a § 24a odst. 7 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 334/2020 Sb. a zákona č. 277/2023 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb., vyhlášky č. 366/2020 Sb. a vyhlášky č. 188/2023 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se doplňuje odstavec 14, který zní:
„(14)  Rozmnožovací materiál uznaný v kategorii rozmnožovací materiál předstupně nebo základní rozmnožovací materiál může být uváděn do oběhu i jako rozmnožovací materiál kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál.”.
2. V § 8 odst. 2 se slova „Matečné porosty jahodníku, semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty vegetativních podnoží, matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů, matečné porosty maliníku a ostružiníku” nahrazují slovy „Semenné stromy, keře a matečné rostliny”.
3. V § 9 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 4 až 10.
4. V § 9 odst. 4 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:
„c)  požadavky týkající se karanténních škodlivých organismů pro Evropskou unii a karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny stanovené v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění7, jakož i opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, v platném znění7,


7  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění.”.

Poznámky pod čarou č. 2 a 3 se zrušují.
5. V § 9 odst. 4 písm. e) se slovo „ , odlistěné” nahrazuje slovy „nebo odlistěné letorosty” a za slovo „rovné” se vkládá čárka.
6. V § 9 odst. 4 písm. j) se slovo „konformní” zrušuje.
7. V § 9 odst. 9 se číslo „9” nahrazuje číslem „8”.
8. V § 9 se doplňuje odstavec 11, který včetně poznámky pod