Input:

92/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb. Garance

č. 92/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. března 2024,
kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb.
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14 písm. a), § 3e odst. 5, § 5 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. d), g), h), i), j), k) a u), § 19 odst. 17 písm. a), c), f), h), i), m) a n), § 23 odst. 7, § 23a odst. 8 písm. a) a f), § 24a odst. 7 a § 25 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 334/2020 Sb. a zákona č. 277/2023 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. q) se slovo „a” nahrazuje čárkou a za písmeno q) se vkládá nové písmeno r), které zní:
„r)  výrazem prakticky prostý škodlivých organismů, že míra, v jaké se škodlivé organismy vyskytují v daném rozmnožovacím materiálu nebo ovocných rostlinách, je dostatečně nízká, aby byla zajištěna přijatelná jakost a užitná hodnota tohoto rozmnožovacího materiálu, a”.

Dosavadní písmeno r) se označuje jako písmeno s).
2. V § 6 odst. 4 se slova „faktury, dodací listy, mezinárodní certifikáty, certifikáty a uznávací listy vystavené příslušným orgánem odpovídajícím za certifikaci nebo kontrolu v daném státě” nahrazují slovy „úřední návěska, návěska dodavatele, faktura, dodací list, mezinárodní certifikát, certifikát a uznávací list vystavený příslušným orgánem odpovídajícím za certifikaci nebo kontrolu v daném státě”.
3. V § 6 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.
4. V § 8 odst. 4 písm. a) se slova „v souladu s mezinárodně uznávanými diagnostickými metodami” nahrazují slovem „vizuálně” a na konci textu písmene se doplňují slova „a je otestován na škodlivé organismy podle bodu 6 přílohy č. 1 k této vyhlášce s vyhovujícím výsledkem”.
5. V § 8 odst. 4 písm. b) se za slovo „podle” vkládají slova „bodu 6” a za slovo „vyhlášce” se vkládají slova „s vyhovujícím výsledkem”.
6. V § 8 odstavec 6 zní:
„(6)  Seznam RNŠO, kterých musí být rozmnožovací materiál okrasných druhů prakticky prostý alespoň při vizuální přehlídce v místě výroby, a prahové hodnoty těchto RNŠO, které nesmějí být překročeny alespoň při vizuální přehlídce rozmnožovacího materiálu okrasných druhů uváděného do oběhu, je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.”.
7. V § 9 odst. 2 se slova „Množitelské chmelnice a” nahrazují slovy „Matečné rostliny chmele, množitelské chmelnice a”.
8. § 10 se včetně nadpisu zrušuje.
9.