Input:

R 9/1958; Garance

č. 9/1958 Sb. rozh. obč.
Jednorázový náborový příspěvek vyplácený podle usnesení strany a vlády osobám, které přejdou do zemědělství, je u pracovníků, kteří vstoupí do zaměstnám u některého zemědělského podniku, jednorázovou odměnou souvisící s nárokem na plat. Jde tu tedy o peněžitou pohledávku, která je vyloučena z exekuce podle § 550 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a podléhá exekuci jen podle § 3 písm. c) nař. č. 180/1950 Sb., o exekuci na peněžité pohledávky a plat, tak, že do čistého platu se započítává jen částka převyšující 600 Kčs.
U pracovníků, kteří se stanou členy jednotného zemědělského družstva, je možné na tento příspěvek vést exekuci jen současně s exekucí na plat, nikoli samostatnou exekuci na pohledávku.
(Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze 16. října 1957, 1 Ec 236/56.)
Směrnice ministerstva zemědělství uveřejněné v částce 148/1954 Ú. 1. v oddílu XI stanoví pro nábor pracovníků do zemědělství, že pracovníkům, kteří budou v letech 1954–1957 získáni a převedeni podle směrnic X. sjezdu KSČ z jiných odvětví do zemědělského sektoru po 15. červnu 1954, bude poskytnut též jednorázový náborový příspěvek. Jde o dvě skupiny pracovníků. Podle bodu 41 a), b), c) těchto směrnic jde o pracovníky, kteří vstoupí do pracovního poměru u některého tam uvedeného zemědělského závodu, podle bodu 41 d) jde o pracovníky, kteří vstoupí do jednotného zemědělského družstva. Pracovníkům získaným k nástupu do zaměstnání ve státních statcích a strojních a traktorových stanicích, po př. v jiných zemědělských podnicích, vyplácí příspěvky zemědělský závod. O poskytnutí příspěvku pracovníkům, kteří se stanou členy jednotného zemědělského družstva, rozhoduje zemědělský odbor rady ONV. Výplatu provádí zemědělská správa rady KNV (body 45, 46). Vyplacené jednorázové náborové příspěvky se považují do doby 3 let od nástupu do zemědělství za zálohu. Pracovníci, kteří před uplynutím této doby z vlastní viny opustí práci v zemědělství, jsou povinni vrátit tyto jednorázové náborové příspěvky v plné výši. To se vztahuje i na členy družstev, kteří budou před uplynutím tříleté lhůty z družstva vyloučeni nebo z družstva vystoupí. Toto