Input:

R 9/1951; Garance

č. 9/1951 Sb. rozh. obč.
Při rozhodování o tom, který z rodičů je schopnější k výchově dítěte, je nutno přihlížet zejména i k jejich postoji k lidově demokratickému zřízení.
(Rozhodnutí okresního soudu v Poličce z 24. února 1950, P 138/46.)
Okresní soud v Poličce odňal nezletilé dcery z výchovy otcovy a svěřil je do výchovy matčiny.
Z důvodů:
Matka dětí se domáhá, aby jí byly obě její dcery dány do výchovy a odůvodňuje svůj návrh tím. Že její bývalý manžel a otec dětí, u něhož jsou dosud podle soudního rozhodnutí ve výchově, byl počátkem října 1949 zatčen a je dosud ve vyšetřovací vazbě. Tím prý pozbyly děti záruky řádné výchovy a jsou nyní dočasně v opatrování otcovy sestry. Matka poukazovala dále na to, že sama žije v urovnaných rodinných a hospodářských poměrech, v nichž by se výchova obou dětí příznivě rozvíjela.
Otec s návrhem nesouhlasil a uvedl, že je nyní sice ve vyšetřovací vazbě, že však je o jeho obě dcery u jeho sestry dobře postaráno a že se o ně stará i jeho druhá sestra.
Základní povinností rodičů je starat se o tělesný a duševní rozvoj dětí, aby byly náležitě připraveny se stát platnými členy společnosti (§35 zák. č. 265 1949 Sb. o právu rodinném).
Soud zjistil, že otec dětí, na něhož byla uvalena vyšetřovací vazba, byl uznán rozsudkem okresního soudu v Poličce vinným jednak zločinem vzbouření podle § 20 odst. 1 zák. č. 231 1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, jednak přečinem podle § 3 odst. 1 téhož zákona a že byl podle § 20 odst. 1 odsouzen k nepodmíněnému trestu těžkého žaláře na 3 roky a k vedlejším trestům, mimo jiné k ztrátě čestných práv občanských na dobu 8 let. Odsouzení pro trestné činy tak závažné jasně ukazuje, že otec má nepřátelský postoj k lidově demokratickému zřízení. To plyne i z posudků krajského velitelství státní bezpečnosti a ze zprávy místního národního výboru o pověsti otcově, v nichž se uvádí, že otec je osoba reakčně smýšlející a projevuje nesouhlas se zásadami lidově demokratického zřízení.
Soud zjistil ze zprávy okresního národního výboru obce, v níž matka žije, že matka obývá přiměřený byt, vede řádný život, požívá dobré pověsti a vydělává přes 3000 Kčs měsíčně. Ze zprávy Severočeských čokoládoven, národní podnik, zjistil soud, že matka je v tomto podniku zaměstnána a že je po stránce národní a politické i svým pracovním výkonem příkladem a vzorem všem ostatním zaměstnancům.
Matka dětí je plně zapojena do budovatelského úsilí pracujícího lidu a její poměr k lidově demokratickému zřízení i pracovní morálka dávají záruku, že bude vychovávat obě dospívající dcery tak, aby se staly platnými členy společnosti. Na věci nic nemění okolnost. Že se matka dětí znovu provdala. Soud zjistil, že její manžel je zaměstnancem fy Elektra, národní