Input:

R 89/1952; Garance

č. 89/1952 Sb. rozh. obč.
Pohledávka Ústřední národní pojišťovny proti škůdci na úhradu dávek poskytnutých poškozenému (§ 110 zákona o národním pojištění) není pohledávkou přednostní ve smyslu § 533 o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Jihlavě z 15. ledna 1952, 4 Ok 3/52.)
Okresní soud v Havlíčkově Brodě povolil ústřední národní pojišťovně jako vymáhající věřitelce k vydobytí pohledávky 65.090 Kčs exekuci zabavením 2/3 dlužníkova platu.
Krajský soud změnil ke stížnosti dlužníka usnesení okresního soudu tak, že vymáhající straně povolil exekuci zabavením jen 1/3 dlužníkova platu.
Z odůvodnění:
Dlužník vytýká, že vymáhající věřitelce nemělo být povoleno k vydobytí její pohledávky zabavení 2/3, nýbrž pouze 1/3 jeho platu, ježto vymáhaná pohledávka není přednostní pohledávkou ve smyslu § 533 o. s. ř.
Krajský soud zjistil z příslušného spisu, že předmětem exekuce je pohledávka na úhradu úmrtného a na úhradu důchodu, které je povinna vymáhající věřitelka hradit z důvodu úmrtí svého pojištěnce a které je dlužník povinen zase nahradit vymáhající věřitelce podle § 110 zák. o nár. pojištění jako škodu jí bezprostředně způsobenou tím, že neopatrnou jízdou motorovým vozidlem zavinil pojištěncovu smrt a tím i škodu z toho vzešlou.
Jde tu tedy o vymáhání pohledávky z náhrady škody. I pohledávky z náhrady škody jsou sice při exekuci na plat pohledávkami přednostními, avšak podle § 533 odst. 1 písm. d) o. s. ř. jen tehdy, byla-li škoda způsobena krádeží, podvodem, zpronevěrou