Input:

R 89/1951; Garance

č. 89/1951 Sb. rozh. obč.
Majetkové spory mezi stranami uvedenými v § 1 zákona č. 99/1950 Sb., o hospodářských smlouvách a státní arbitráži, rozhodují se státní arbitráží, i když nevznikly z hospodářských smluv o dodávce a odběru zboží, kterého je třeba k plnění jednotného hospodářského plánu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze 16. května 1951, 30 Ok 114/51.)
Ústřední národní pojišťovna v Praze podala po 1. říjnu 1950, kdy nabyl účinnosti zákon č. 99/1950 Sb., o hospodářských smlouvách a státní arbitráži, u okresního soudu civilního v Praze žalobu proti Fondu národní obnovy o náhradu škody vzniklé mimo smlouvu. Žalovaný Fond navrhl, aby věc byla podle § 35 uvedeného zákona postoupena příslušné arbitrážní komisi.
Okresní soud civilní v Praze návrh žalované strany zamítl.
Krajský soud změnil ke stížnosti žalovaného Fondu usnesení okresního soudu tak, že řízení zrušil, žalobu odmítl a věc postoupil arbitrážní komisi příslušné podle § 14 zákona č. 99/1950 Sb.
Z odůvodnění:
První soud zastává názor, že se ustanovení § 13 odst. 1 věta prvá zákona č. 99/1950 Sb. vztahuje jen na spory vzniklé z právních poměrů z uzavřených hospodářských smluv ve smyslu § 1 téhož zákona. Tento názor, který by znamenal podstatné zúžení kompetence arbitrážních komisí, nelze však vyvodit ani ze znění ani z účelu zákona. Podle § 13 odst. 1 první věta zák. rozhodují se státní arbitráží majetkové spory mezi stranami uvedenými v § 1, jichž rozhodování by jinak příslušelo soudu. Zákon tedy mluví všeobecně o majetkových sporech, nikoliv jen o sporech vzniklých z hospodářských smluv ve smyslu § 1 zákona. Paragraf 1 se uvádí v § 13 jen k označení