Input:

R 88/1950 (tr.); Garance

č. 88/1950 Sb. rozh. tr.
Odvolanie, ktoré obžalovaný podal ústne do zápisnice podľa § 89 ods. 1 zák. č. 319/48 Sb., o zľudovení súdnictva, je podané včas, ak bola zápisnica o ňom spísaná v odvolacej lehote, i keď došla súdu, proti rozsudku ktorého smeruje, po uplynutí lehoty.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 9. novembra 1949.)
Obžalovaný, ktorému bol doručený rozsudok štátneho súdu dňa 23. júla 1949, podal proti nemu dňa 25. júla 1949 ústne do zápisnice odvolanie u správy ústavu, kde bol umiestený. Odvolanie došlo Štátnemu súdu dňa 27. júla 1949.
Štátny súd odmietol odvolanie, lebo mal za to, že je oneskorené, keď bolo podané až 27. júla 1949, teda po lehote určenej pre podanie odvolania.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti obžalovaného a prijal odvolanie ako včas podané.
Z dôvodov:
Štátny súd odmietol podľa § 91 zákona č. 319/1948 Sb. vzhľadom na § 18 ods. 1 zákona