Input:

R 87/1951 (tr.); Garance

č. 87/1951 Sb. rozh. tr.
K poměru trestných činů ohrožení jednotného hospodářského plánu podle prvního a druhého odstavce § 135 tr. zák.
Pro rozlišení, pod které z těchto ustanovení závadná činnost spadá, je významná především okolnost, do jaké míry je provádění nebo plnění jednotného hospodářského plánu touto činností dotčeno.
Pro vyměření trestu podle druhého odstavce tohoto zákonného ustanovení stačí po subjektivní stránce nedbalost pachatelova ve vztahu k těžšímu výsledku tam uvedenému.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech ze 7. září 1951, 2 Tk 136/51.)
Okresní soud v Podbořanech uznal obviněného vinným trestným činem ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1 tr. zák.
Z důvodů:
Obviněný jako samostatný rolník, který hospodařil na zemědělské usedlosti ve výměře 12.67 ha, nesklidil s pole o výměře 0.50 ha hořčici a s jiného pole o téže výměře nesvezl posečený oves, takže se tyto plodiny na poli zkazily. Na podzim 1950 neprovedl vůbec podzimní hlubokou orbu a nesplnil osevní plán pšenice a žita. Nesplnil také smluvní dodávkové závazky, protože nedodal 14.90 q pšenice, 4.60 q žita, 3 q ječmene, 1 q olejnin, 6.10 q brambor a 220 q cukrovky. Věnoval svému hospodářství vůbec velmi malou péči, neboť svou nedbalostí zavinil uhynutí 7 kusů hovězího dobytka a z plánovaného stavu vepřového dobytka mu rovněž chybělo 5 kusů.
Obviněný se hájil mimo jiné též tím, že byl velmi zaneprázdněn funkcí újezdního tajemníka, kterou po určitou dobu zastával. Tato obhajoba je lichá.
Bylo zjištěno, že obviněný jako újezdní tajemník vystupoval diktátorsky a svévolně a proto si občané na něho stěžovali. Přitom obviněný však tuto svou funkci řádně neplnil, neboť – jak vypovídá svědek S – „v této funkci téměř nic neudělal a nezabýval se politickou a zemědělskou otázkou“. Z této funkce byl ostatně již odvolán. Nebyl tedy obviněný svou veřejnou funkcí tak zaneprázdněn, aby se nemohl věnovat víc též svému vlastnímu hospodářství. Obviněný však ve svém hospodářství nepracoval, pozemky řádně neobdělal, nesklízel a ovšem ani neplnil dodávky, takže ostatní zemědělci na to poukazovali Třebaže byl újezdním tajemníkem, byl ostatním vůbec špatným příkladem, neboť na př. se zavázal dobrovolně k nadkontigentním dodávkám cukrovky, ale cukrovku nezasel ani na plánovanou výměru. Osevní plán olejnín rovněž neplnil, neboť tyto plodiny vůbec nezasel. Nestaral se o zasázení brambor a brambory musely být zasázeny brigádou ze státního statku. O brambory se pak nestaral, nevláčel ani je nezoral. Obviněný se pak opět nepostaral ani o jejich sklizeň, takže školní mládež mu musela brambory vybrat. Seno posekal pouze částečně, všechno pak ani nesvezl a zbytek nechal na louce v kopkách, kde seno bylo dešti úplně zničeno. Na schůzi o založení jednotného zemědělského družstva se ani nedostavil a též do něho nevstoupil, prý pro neshody, které měl s místními zemědělci. Obviněný však pro společné práce v obci neměl zájem a se svou manželkou se jich nezúčastnil, jak se na př. stalo při brigádách podniknutých při sklizni brambor a při výmlatu k zajištění dodávek. Podle názorů svědků mohl obviněný při řádném hospodaření docílit takových výnosů, aby mohl své dodávkové závazky splnit.