Input:

R 84/2022; Diskriminace. Pracovní poměr. Zadostiučinění (satisfakce) Garance

č. 84/2022 Sb. rozh.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2021, sp. zn. 21 Cdo 3858/2020, ECLI:CZ:NS:2021:21.CDO.3858.2020.1
Právní prostředky ochrany zaměstnance před nerovným zacházením upravuje antidiskriminační zákon.
 
Soud:
Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:
30.11.2021
Spisová značka:
21 Cdo 3858/2020
Číslo rozhodnutí:
84
Rok:
2022
Sešit:
8
Typ rozhodnutí:
Rozsudek
Heslo:
Diskriminace, Pracovní poměr, Zadostiučinění (satisfakce)
Předpisy:
§ 10 zákona č. 198/2009 Sb. ve znění do 31. 12. 2017
 
§ 16 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do 30. 9. 2015
 
§ 17 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do 30. 9. 2015
Druh:
Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí
Nejvyšší soud zamítl dovolání žalované a odmítl dovolání žalobkyně směřující proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2020, sp. zn. 102 Co 12/2020; změnil rozsudek krajského soudu v části, v níž byl rozsudek soudu prvního stupně změněn tak, že se žaloba o zaplacení dalších 90 000 Kč se zamítá, tak, že se rozsudek Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 17. 12. 2019, sp. zn. 20 C 296/2018, ve výroku, jímž byla žalované uložena povinnost uhradit žalobkyni 90 000 Kč, potvrzuje.
I.
Dosavadní průběh řízení
1. Žalobou podanou u Okresního soudu v Mladé Boleslavi dne 27. 9. 2018 se žalobkyně domáhala po žalované zveřejnění omluvy (nejprve v celostátním periodickém tisku, po změně žaloby v interním měsíčním periodiku žalované) ve znění: „Š. A. se omlouvá E. M., za chování K. Á., která, v období od ledna 2014 do 30. 9. 2015, jako vedoucí oddělení HR. B. Š. A., a zároveň jako přímá nadřízená E. M., při jednání s ní porušovala zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci a dopouštěla se na E. M. diskriminace tím, že v porovnání s ostatními zaměstnanci vytýkala E. M. sebemenší bezvýznamná pochybení, při jednání s E. M. vědomě nerespektovala její zdravotní i psychické potíže, podrobovala E. M. nepřiměřeným sankcím a konečně k nerovnému zacházení a diskriminaci naváděla i ostatní zaměstnance společnosti Š. A., která sama v rámci svých interních pravidel boje proti diskriminaci skrze své řídící pracovníky veškeré náznaky diskriminace ignorovala a neřešila.“ Dále se domáhala zaplacení částky 7 000 000 Kč jako náhrady nemajetkové újmy. Svoji žalobu zdůvodnila tím, že byla vystavena odlišnému a méně příznivému zacházení ve srovnání s ostatními zaměstnanci, čímž se stala obětí diskriminace v podobě bossingu, jenž spatřovala v přehnaném kontrolování, arogantním chování vůči své osobě, v postihování nebo kritice drobných chyb, které byly u ostatních zaměstnanců běžně přehlíženy nebo hodnoceny jako méně přísné, a v navádění ostatních zaměstnanců k diskriminaci. Vlivem diskriminace byla významným způsobem poškozena nejen její důstojnost, pověst a dobré jméno, ale došlo i k poškození zdraví jejího syna.
2. Okresní soud v Mladé Boleslavi rozsudkem ze dne 17. 12. 2019, č. j. 20 C 296/2018-314 uložil žalované povinnost zveřejnit ve svém interním měsíčním periodiku Š. M. v nejbližším čísle jeho vydání po právní moci tohoto rozsudku omluvu žalobkyni následujícího znění: „Š. A. se omlouvá zaměstnankyni E. M. za chování K. Á., která v