Input:

R 84/1954 (tr.); Garance

č. 84/1954 Sb. rozh. tr.
K výkladu podmínek pro vyslovení vedlejšího trestu zákazu činnosti podie § 51 tr. zák.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 25. září 1954, 1 Tz 177/54.)
Lidový soud v Plzni uznal obviněnou administrativní ředitelku OÚNZ vinnou trestným činem porušení povinnosti veřejného činitele podie § 175 odst. 1 písm. a), b), odst. 2 písm. a) tr. zák. a trestným činem krádeže podie § 247 odst. 1 tr. zák., jiclíž se dopustila tím, že používala k soukromým cestám sanimích aut na účet OÚNZ, pořádala v pracovní dobé pitky v OÚNZ a přijala nad stanovený plán pracovních sil další pracovní sílu, že tedy jako veřejný činitel v úmyslu opatřit sobě, po případě další osobě neoprávněný prospěch, obstarávala veřejné věci způsobem zákonu odporujícím a že překročila meze své pravomoci, při čemž se činu dopustila opětovně a po delší dobu, kromě toho si přisvojila věci patřící majiteli domu, kde byl zřízen OÚNZ. Lidový soud kromě trestu odnětí svobody vyslovil podle § 51 tr. zák. u obviněné zákaz činnosti „veřejného činitele“ na dobu pěti roků. Tento rozsudek se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového soudu, pokud jím byl vysloven u obviněné podle § 51 tr. zák. zákaz činnosti veřejného činitele a uložil tomuto soudu, aby v uvedeném rozsahu o věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Proti rozsudku lidového soudu podal generální prokurátor stížnost pro porušení zákona, v níž uvedl, že výrok o zákazu činnosti je neurčitý a není řádně odůvodněn.
Stížnost ta je důvodná.
Tím, že ve výroku napadeného rozsudku je citován pouze § 51 tr. zák. bez označení odstavců tohoto ustanovení, není přesně uvedeno, o které zákonné ustanovení soud opírá svůj výrok o zákazu činnosti.
Ustanovení § 51 tr. zák. má totiž dva odstavce, při čemž prvý pojednává o tom, kdy je uložení tohoto trestu obligatórni, odstavec druhý dává soudu možnost uložení tohoto trestu, jsou-li splněny podmínky uvedené v tomto odstavci pod písm. a), b), c).
V případě obligatorního ukládání trestu zákazu činnosti podle § 51 odst. 1 tr. zák. uloží soud tento trest na základě zjištění, že pachatel se dopustil trestného činu při výkonu povolání nebo činnosti a že jím poškodil nebo ohrozil hospodářské zájmy republiky.
V případě fakultativního ukládání trestu podle § 51 odst. 2 tr. zák. zjistí soud nejprve, zda je dána některá z podmínek uvedených v § 51 odst. 2 písm. a), b), c) tr. zák. Je-li tu taková podmínka, musí soud dále odůvodnit,