Input:

R 83/1951 (tr.); Garance

č. 83/1951 Sb. rozh. tr.
K uplatnění práv třetích osob, která jsou dotčena zabavením majetku obviněného provedeným k zajištění výkonu konfiskace podle § 283 tr. ř., nutno zakročit podle předpisů o řízení ve věcech občanskoprávních, nikoliv u prokurátora nebo trestního soudu, pokud nejde o zabezpečení výživy a výchovy podle § 286 tr. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně ze 7. prosince 1950, To V 558/50.)
Proti obviněnému bylo zahájeno trestní řízení pro neoprávněné opuštění území republiky a usnesením z dubna 1950 zabavil okresní soud trestní v Brně podle § 13 zák. č. 23/1948 Sb., o výkonu trestů postihujících majetek, veškerý jeho majetek, který zanechal na území republiky. Před 1. srpnem 1950 obrátila se žadatelka A na tento soud se žádostí, aby jí povolil užívání chaty a zahrady pojatých do zabavení, protože prý smlouvou z 29. prosince 1949 zapsanou v pozemkové knize toto právo získala, a dále aby jí bylo přenecháno zařízení této chaty, neboť prý je svého času od obviněného odkoupila.
Okresní soud trestní v Brně po 1. srpnu 1950 tuto žádost zamítl s odůvodněním, že žadatelka dostatečně neosvědčila, že zařízení chaty opravdu ještě před zajištěním majetku obviněného koupila, že smlouva o užívání chaty je v rozporu s obecnými zájmy, protože s uvedenými nemovitostmi mělo být disponováno jinak, a konečně podotkl soud, že důvodů k vynětí jednotlivých majetkových kusů ze zajištění ve smyslu § 286 tr. ř. tu není.
Krajský soud zamítl stížnost žadatelčinu.
Z důvodů:
Okresní soud rozhodl o žádosti za účinnosti trestního řádu č. 87/1950 Sb., podle jehož ustanovení nutno v této věci postupovat (srov. § 318 tr. ř.). Podle § 286 tr. ř. lze na žádost vyjmout ze zajištění jednotlivé majetkové kusy, kterých je nezbytně třeba k zabezpečení nutné výživy obviněného nebo výživy nebo výchovy osoby, o jejíž výživu nebo výchovu je obviněný podle zákona povinen pečovat. K tomuto opatření je povolán prokurátor a v řízení před soudem soud.
Předpoklady § 286 tr. ř. nebyly ani v žádosti ani ve stížnosti tvrzeny, takže v tomto směru není pochyby, že o rozhodnutí ve smyslu tohoto zákonného ustanovení nejde. Netřeba proto si ani zvlášť všimnout, že v daném případě ještě nejde o řízení před soudem.
Jiného podkladu pro příslušnost a oprávnění trestního soudu k vynětí určitých