Input:

R 82/1949 (tr.); Garance

č. 82/1949 Sb. rozh. tr.
Ku skutkovej podstate prečinu zabitia človeka z nedbanlivosti podľa § 290 TRZ po subjektívnej stránke sa nevyžaduje, aby vinník závadný výsledok aj predvídal, ale stačí, keď onen výsledok bol predvídateľný a páchateľ si neuvedomil neopatrnosť svojho konania, neuvážiac s náležitou starostlivosťou súvislosť svojho konania s prípadným výsledkom.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 16. marca 1949, Zm 281/48.)
Obžalovaný pomáhal pri uskladňovaní 500litrového prázdneho železného sudu od liehu, z ktorého bol práve lieh vyliaty. Po práci v bezprostrednej blízkosti sudu zapálil si cigaretu, čo malo za následok, že plyn vychádzajúci zo sudov vzplanul a nastala explózia, pri ktorej bol usmrtený spolurobotník.
Býv. Krajský súd v Trenčíne oslobodil obžalovaného od obžaloby pre prečin zabitia človeka z nedbanlivosti podľa § 290 TRZ, pretože dospel k názoru, že sa obžalovaný svojím jednaním nedopustil takej nedbalosti, akú predpokladá § 290 TRZ.
Býv. Hlavný súd v Bratislave vyhovel odvolaniu verejného obžalobcu a uznal obžalovaného vinným týmto prečinom.
Najvyšší súd zamietol zmätočnú sťažnosť obžalovaného.
Z