Input:

R 81/1951; Garance

č. 81/1951 Sb. rozh. obč.
Za škodu spôsobenú traktorom traktorovej stanice nie je zodpovedný štát ako vlastník, lež vedľa vodiča prevodzovateľ tohto traktora, t. j. Ústredie pre mechanizáciu pôdohospodárstva, národný podnik, v Prahe.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Nitre z 26. februára 1951, Co III 160/50.)
Nárok na náhradu škody spôsobenej traktorom traktorovej stanice bol uplatňovaný jednak proti Československému štátu, jednak proti Ústrediu pre mechanizáciu pôdohospodárstva, národný podnik, v Prahe.
Okresný súd v Hurbanove vyhovel žalobe proti obidvom žalovaným.
Krajský súd na odvolanie Československého štátu zmenil rozsudok prvého súdu tak, že sa žaloba proti Československému štátu zamieta.
Z odôvodnenia:
Je síce pravda, že traktory z traktorovej stanice sú vlastníctvom štátu podľa § 3 zák. č. 27/1949 Sb. o mechanizácii pôdohospodárstva a Ústrediu pre mechanizáciu pôdohospodárstva, národný podnik, v Prahe prislúcha len operatívna správa tohto socialistického štátneho majetku. Podľa už cit. paragrafu je však toto Ústredie