Input:

R 81/1950 (tr.); Garance

č. 81/1950 Sb. rozh. tr.
Je-li úřední osoba uvedená v § 105 tr. z. sváděna k tomu, aby zneužitím úřední moci způsobila škodu, jde u svádějícího o zločin podle §§ 5, resp. 9 a 101 tr. zák., nikoli pouze o mírněji trestný zločin podle § 105 tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. listopadu 1949, To 690/49.)
Pachatelka krádeže žádala člena SNB, který ji vyšetřoval pro tento čin, „aby to nechal, že jim dá každému 1000 Kčs, aby nic neudávali a spisy spálili“. Svádění zůstalo bezvýsledné.
Okresní soud ve Vrchlabí odsoudil ji propřečin úplatkářství podle § 2 zák. č. 178/1924 Sb. K odůvodnění svého názoru, že jednání obžalované nenaplňuje skutkovou podstatu žalovaného zločinu nedokonaného svádění k zneužití úřední moci podle §§ 9, 101 tr. zák., uvádí okresní soud v důvodech:
Trestní zákon má v § 105 speciální ustanovení, podle kterého jsou trestáni ti, kdož svádějí úřední osoby ke zneužití jejich úřední moci. Okruh těchto osob je menší než okruh úředních osob vyjmenovaných v § 101 tr. zák. Ze srovnání obou těchto zákonných ustanovení se podává, že ustanovení § 105 tr. zák. stíhá svádění jen těch úředních osob, které svou pravomocí jsou určeny k výkonu důležitějších úkonů státní správy a moci, zatím co § 101 tr. z. zahrnuje všechny úřední osoby. Člen SNB není zahrnut v okruhu osob uvedených v § 105 tr. zák. Nelze proto zjištěné jednání obžalované posuzovat podle tohoto zákonného ustanovení. Podle názoru soudu nepřichází však v úvahu ani kvalifikace podle §§ 9, 101 tr. zák., neboť je-li tu v § 105 tr. zák. speciální ustanovení pro svádění úředníků s významnější pravomocí, plyne z toho, že svádění jiných úředníků nelze stíhat podle přísnějšího předpisu §§ 9, 101 tr. zák. Kdyby tomu tak bylo, bylo by svádění úředníka v oboru méně důležitém přísněji trestné než svádění úředníka v případech § 105 tr. zák.
Krajský soud vyhověl odvolání veřejného žalobce a uznal obžalovanou vinnou zločinem nedokonaného svádění ke zneužití úřední moci podle §§ 9, 101 tr. zák.
Z důvodů:
Okresní soud vykládá nesprávně vztah ustanovení § 105 tr. zák. ke skutkovým podstatám podle §§ 5, resp. 9