Input:

R 79/1951 (tr.); Garance

č. 79/1951 Sb. rozh. tr.
Při výroku o propadnutí věci podle § 55 tr. zák. nutno v rozsudku konkrétně uvést věci (peněžité částky), na které se rozhodnutí vztahuje; nelze se proto omezit pouze na všeobecný výrok, že propadá majetkový prospěch trestným činem získaný.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 26. dubna 1951, 13 Tk 85/51.)
Okresní soud trestní v Praze uznal několik obviněných vinnými trestným činem ohrožení zásobování podle § 134 odst. 2 písm. a), b), resp. § 134 odst. 1 tr. zák., některé z nich též trestným činem padělání veřejné listiny podle § 159 odst. 2 písm. a), b) tr. zák., resp. pomoci k tomuto trestnému činu podle §§ 7, 159 odst. 2 písm. a), b) tr. zák. Tyto trestné činy spáchali obvinění tím, že jeden z nich, který měl tiskařský lis s válcem, tiskl ústřižky potravinových lístků na maso, které ostatní obvinění rozprodávali. Vedle přísných trestů odnětí svobody a trestů peněžitých, částečného propadnutí jmění a jiných vedlejších trestů vyslovil okresní soud také u všech obviněných, že „majetkový prospěch, který všichni obvinění činem získali, nebo co si zaň opatřili“, propadá ve prospěch státu. Tento poslední výrok odůvodnil okresní soud pouze poukazem na ustanovení § 55 písm. c) tr. zák. a neuvedl konkrétně peněžité částky, resp. jiné hodnoty, které podle tohoto výroku propadají.
Krajský soud vyhověl odvolání okresního prokurátora a upravil výrok o propadnutí majetkového prospěchu tak, že uvedl ve svém výroku u každého obviněného věci (peněžité částky), které propadají ve prospěch státu.
Z důvodů:
Obvinění získali svou trestnou činností značné peněžité částky, které byly pouze částečně u nich nalezeny, protože jich obvinění použili k zakoupení různých věcí, resp. k jiných účelům. Vzhledem k tomu nutno o nich rozhodovat podle § 55 odst. 1 písm. c), d) tr. zák. Podle těchto ustanovení trestní soud prohlásí za propadlou věc (náležející pachateli), kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj, anebo které pachatel nabyl za takovou věc.
Ze znění tohoto ustanovení plyne, že trestní soud tu rozhoduje o určitých konkrétních věcech, neboť nejde všeobecně o nějaký majetkový prospěch, ale konkrétně buď o věc, kterou pachatel získal přímo trestným činem nebo jako odměnu za něj, anebo jde o věc, které pachatel za tuto nabyl. Vždy to musí být věc určitá, náležející pachateli. Z toho je patrno, že před rozhodnutím o propadnutí nutno zjistit, zda jsou splněny předpoklady pro takový výrok.
Zjištění