Input:

R 78/1951; Garance

č. 78/1951 Sb. rozh. obč.
Vlastnickou žalobou se nelze domáhat vydání věcí na osobě, která jich nabyla od Fondu národní obnovy, třebaže výměr, podle něhož tyto věci podlehly konfiskaci, byl zrušen.
(Rozhodnutím krajského soudu v Českých Budějovicích z 6. února 1951, 5 Ok 16/51.)
Výměrem z 26. března 1950 bylo rozhodnuto, že jmění žalobcovo podléhá konfiskaci podle dekr. č. 108/1945 Sb. V důsledku toho prodal Fond národní obnovy některé žalobcovy věci žalovanému. Tento výměr byl později zrušen a žalobce byl poukázán, aby uplatnil u Fondu národní obnovy nárok na vydání částky, kterou tento fond z prodeje dostal. Žalobce podal místo toho na žalovaného žalobu, kterou se domáhal vydání věcí, jichž žalovaný nabyl od Fondu národní obnovy.
Okresní soud v Čes. Budějovicích zamítl žalobu, když zjistil, že žalovaný nabyl věcí v dobré víře, t. j. nevěda o tom, že u žalobce nejsou podmínky konfiskace splněny (§ 366 o. z. o. z r.