Input:

R 78/1949; Garance

č. 78/1949 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 17/1947 Sb., o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů pojištění.
Nepřísluší-li pojištěnci nárok na invalidní důchod podle československého pojišťovacího zákona vzhledem k tomu, že získal celou příspěvkovou dobu rozhodnou pro jeho výměru v zaměstnání na území bývalé německé říše, lze mu sice přiznat invalidní důchod za podmínek § 8 zák. č. 17/1947 Sb., avšak nejdříve ode dne, kdy tento zákon nabyl účinnosti (22. února 1947).
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 30. června 1949, Co I 46/49.)
Pojišťovací soud v Opavě zamítl žalobou podanou pojištěncem proti výměrům pojišťovny, jimiž mu byl přiznán invalidní důchod.
Nejvyšší soud nevyhověl žalobcovu odvolání.
Důvody:
Prvý soud nevyhověl napadeným rozsudkem žalobě proti výměru žalovaného nositele pojištění z 15. prosince 1947, který byl změněn výměrem z 10. dubna 1948. Těmito výměry byl žalobci přiznán invalidní důchod ód 3. září 1946 do 2. března 1947 měsíčních 690 Kčs a od 3. března 1947 měsíčních 697 Kčs.
Žalobce se odvolává pro neúplnost řízení a nesprávné posouzení po stránce skutkové a právní. Jako neúplnost řízení uplatňuje, že nebyly provedeny důkazy o tom, že nárok na invalidní důchod uplatnil u okresní národní pojišťovny v Opavě ústně již v červnu a září 1945. V důsledku neprovedení těchto důkazů je prý nesprávné i posouzení věci po stránce skutkové a právní, neboť žalobci by byl musel být