Input:

75/2024 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o Středoevropském výměnném programu pro univerzitní studia („CEEPUS IV“) Garance

č. 75/2024 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o Středoevropském výměnném programu pro univerzitní studia („CEEPUS IV“)
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody o Středoevropském výměnném programu pro univerzitní studia („CEEPUS IV“)

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. září 2023 byla ve Varšavě přijata a jménem České republiky podepsána Dohoda o Středoevropském výměnném programu pro univerzitní studia („CEEPUS IV“).
Listina o schválení Dohody Českou republikou byla uložena v Centrální kanceláři CEEPUS, depozitáři Dohody, dne 6. února 2024.
Při podpisu a schválení Dohody Česká republika učinila následující výhradu k článku 8 Dohody:
„Česká republika se necítí být vázána těmi ustanoveními článku 8 Dohody o Středoevropském výměnném programu pro univerzitní studia („CEEPUS IV“), podepsané dne 20. září 2023 ve Varšavě (Polsko), zakládajícími arbitrážní proceduru jako způsob řešení jakéhokoliv sporu týkajícího se výkladu nebo provádění této Dohody nebo pracovního programu.
Česká republika není rovněž připravena nést žádné náklady, které mohou vyvstat ve spojitosti s předvídaným arbitrážním tribunálem nebo arbitrážní procedurou samou.
Dále, Česká republika považuje, z právních důvodů, za nepřijatelné, aby Centrální kancelář CEEPUS mohla být podle článku 8 odstavce 1 stranou sporu. Taková způsobilost je vyhrazena pouze smluvním stranám a nikoliv orgánu, který sehrává pouze koordinující a hodnotící roli sekretariátu této Dohody a který nemá ani způsobilost k autentickému výkladu této Dohody, ani mezinárodněprávní subjektivitu, či schopnost vést spor se smluvními stranami, tj. suverénními státy.“
Dohoda vstoupí v platnost na základě svého článku 10 odstavce 1 dne 1. května 2025 a tímto dnem vstoupí v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
 
Ministr:
v z. JUDr. Smolek, Ph.D., LL.M., v. r.
 
vrchní ředitel sekce právní a konzulární

  
PŘEKLAD
Dohoda
o
Středoevropském výměnném programu pro univerzitní studia
(„CEEPUS IV“)

Smluvní strany programu CEEPUS sdílejí tyto vize:
 hledání pravdy, zásadní role vědy při vytváření civilizace a předávání znalostí z generace na generaci jako obzvlášť úctyhodné lidské činnosti,
 regionální akademické výměny jako důležitý nástroj překonávání vzájemných stereotypů,
 dlouhodobá akademická spolupráce prostřednictvím vysoce kvalitních tematicky zaměřených univerzitních sítí pomocí ustavení vhodného rámce pro mobilitu studentů, doktorandů, výzkumných pracovníků, vysokoškolských učitelů a dalších pracovníků vysokých škol,
 pokrok v uznávání studijních pobytů v zahraničí, jakož i vysokoškolských kvalifikací mezi vysokými školami a podpora rozvoje středoevropské dimenze vysokoškolských studijních programů,
 podpora regionální spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci Středoevropského výměnného programu pro univerzitní studia (CEEPUS IV).

Smluvní strany se zavazují naplňovat:
 klíčovou úlohu, kterou vysokoškolské vzdělávání hraje při plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje,