Input:

R 74/1951; Garance

č. 74/1951 Sb. rozh. obč.
Orgánům lidové správy, které na základě své pravomoci a uložené jim povinnosti v obecném zájmu daly podnět k provedení nutných hospodářských prací za liknavého hospodáře, nemůže být ukládán závazek takové práce platit, nýbrž zavázaným je jedině ten, za koho práce byly provedeny.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 23. února 1951, 8 Ok 43/51.)
Ústředí pro mechanisaci zemědělství, nár. podnik, se domáhalo na žalované – bývalé rolnici – zaplacení za orbu jejích pozemků.
Žalovaná namítala, že orbu neobjednala a že potvrzení o provedené orbě podepsala traktoristovi jedině proto, že ji předseda místního národního výboru ujistil, že za orání bude platit ten, kdo bude sklízet, žalovaná však nesklízela, nýbrž postoupila pozemky místnímu národnímu výboru. Má proto podle jejího mínění za orání zaplatit předseda místního národního výboru, který prý tento závazek na sebe převzal.
Okresní soud v Mor. Krumlově vyhověl žalobě.
Krajský soud nevyhověl odvolání žalované.
Z důvodů:
Není sporu o tom, že žalovaná jednala s předsedou místního národního výboru až poté, kdy její pole byla zorána; nemohl se jí tedy předseda zavazovat předem k zaplacení prací nebo snad orbu objednávat svým jménem. Z toho, co žalovaná sama uvádí ve svém odvolání, pak plyne, že se předseda místního národního výboru nezavázal ani po skončení práce, že orání zaplatí, neboť podle žalované tehdy pouze prohlásil, že orání zaplatí ten, kdo bude sklízet. V tom však nelze spatřovat převzetí dluhu, jak míní žalovaná.
Podle výpovědi svědka L P. chtěla žalovaná pro svou chorobu hospodářství opustit a odstěhovat se do jiné obce a učinila tak v květnu 1950, kdy už její pole byla až na nepatrnou část obdělána. Po jejím