Input:

74/1949 Sb., Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 322/1948 Sb. o advokacii, platné do 31.12.1951 Archiv

č. 74/1949 Sb., Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 322/1948 Sb. o advokacii, platné do 31.12.1951
[zrušeno č. 114/1951 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 21. února 1949,
kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 322 Sb., o advokacii (advokátního řádu).
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 39 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 322 Sb., o advokacii (advokátního řádu):
§ 1.
(1) Předepsanou odbornou způsobilostí podle § 2, odst. 2 zákona č. 322/1948 Sb. (dále jen „zákon“) je rozumět:
a) s prospěchem dokončené právnické studium;
b) úspěšné složení odborné justiční zkoušky;
c) právní praxi po dobu pěti let vykonanou u advokáta nebo u soudu.
(2) Svolí-li k tomu Ústřední sdružení advokátů v Praze (dále jen „ústřední sdružení“), může být doba pěti let stanovená v odstavci 1, písm. c) zkrácena na tři roky.
(3) Ministr spravedlnosti může prominout náležitosti stanovené v odstavci 1 nebo některou z nich.
§ 2.
Předepsanou odbornou způsobilostí podle § 23, odst. 1 zákona je rozumět s prospěchem dokončené právnické studium. Ministr spravedlnosti může předepsané studium zcela nebo zčásti prominout; tím je prominuta i náležitost stanovená v § 1, odst. 1, písm. a).
§ 3.
Ústřední sdružení a krajská sdružení advokátů (dále jen „krajské sdružení“) jsou povinna neprodleně oznámit ministerstvu spravedlnosti svá usnesení a opatření.
§ 4.
Přijetí za člena krajského sdružení (§ 12, odst. 1 zákona), přeložení člena (§ 12, odst. 2 zákona), zřízení náměstka (§ 15, odst. 1 a § 31, odst. 1 zákona), vyloučení člena (§ 14, odst. 1 zákona), převzetí a nepřevzetí dosavadního advokáta (§ 37, odst. 2 zákona), vzdání se členství v krajském sdružení, úmrtí člena a zřízení likvidátora (§ 15, odst. 2, § 37, odst. 2 zákona), oznámí krajské sdružení ministerstvu spravedlnosti, předsedovi nejvyššího soudu, předsedovi krajského soudu a krajskému národnímu výboru svého kraje, jakož i ústřednímu sdružení a vyhlásí je v Úředním listu.
§ 5.
Požádá-li kárný