Input:

72/1958 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství Garance

č. 72/1958 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
ZÁKON
ze dne 17. října 1958,
kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, se mění a doplňuje takto:
1. § 1 odst. 2 zní:
„(2)  Dítě, které se narodí v cizině, nabývá narozením státního občanství, jsou-li jeho otec i matka občany; dítě, které se narodí v cizině a jehož otec nebo matka je občanem, kdežto druhý z rodičů je cizincem, nabývá státního občanství, vysloví-li s tím souhlas výkonný orgán okresního národního výboru na žádost toho z rodičů, který je občanem. Žádost o souhlas může být podána do jednoho roku od narození.”
2. § 2 odst. 1 zní:
„(1)  Cizinka nabývá státního občanství sňatkem s občanem, vysloví-li výkonný orgán okresního národního výboru na její žádost s nabytím souhlas. Žádost o souhlas může být podána již před sňatkem, nejpozději však do šesti měsíců po něm. I když byl souhlas udělen po sňatku, hledí se na žadatelku tak, jako by nabyla státního občanství dnem sňatku.”
3. § 3 odst. 1 a 2 zní:
„(1)  Státní občanství lze udělit na žádost osobám, které bydlí na území Československé republiky nepřetržitě alespoň pět let a při nabytí státního občanství pozbudou, pokud nejsou bezdomovci, své dosavadní státní příslušnosti.
(2)  Státní občanství uděluje ministerstvo vnitra; v případech hodných zvláštního zřetele může udělit státní občanství i žadateli, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1.”
4. § 5 se zrušuje.
5. § 7 odst. 2 zní:
„(2)  Ministerstvo vnitra může státní občanství odníti také osobě, která má ještě jinou státní příslušnost nebo která se zdržuje v cizině