Input:

R 70/1951; Garance

č. 70/1951 Sb. rozh. obč.
I když soud ještě nezjistil otcovství k dítěti a neurčil povinnost otcovu k úhradě osobních potřeb dítěte, může domnělému otci uložit předběžným opatřením, aby prozatímně přispíval na úhradu osobních potřeb dítěte.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 1. března 1951, 5 Ok 49/51.)
Nezletilec se na domnělém otci domáhal zjištění otcovství a plnění úhrady osobních potřeb.
Okresní soud v Soběslavi uložil domnělému otci, aby platil dítěti předběžně na úhradu jeho životních potřeb částku 600,– Kčs měsíčně.
V stížnosti proti tomuto usnesení namítal domnělý otec mimo jiné, že není povinen přispívat na úhradu osobních potřeb dítěte, poněvadž § 5 zák. č. 4/1931 Sb., na ochranu osob oprávněných požadovat výživu, výchovu nebo zaopatření, o který byl návrh opřen, byl zrušen ustanovením § 675 o. s. ř.
Krajský soud změnil k stížnosti usnesení prvého soudu tak. že snížil částku 600 Kčs na 400 Kčs. K otázce, zdali je přípustné domnělému otci uložit, aby předběžně přispíval na úhradu osobních potřeb dítěte, uvedl
v odůvodnění:
Stěžovatel má pravdu, že bylo zrušeno ustanoveni § 5 zák. č. 4 1931 Sb.. které připouštělo zatímní opatření v prospěch toho, kdo se domáhal, aby soud stanovil jeho nárok na výživu, výchovu nebo zaopatření. To však neznamená, že by proto nebylo lze vyhovět návrhu dítěte, který byl podán ještě za platnosti tohoto ustanovení.
Místo zatímního opatření podle uvedeného ustanovení nastoupilo předběžné opatření podle 219 a násl. o. s. ř. Podle něho může soud nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby ješte před rozhodnutím byly prozatímně upraveny poměry účastníků. anebo je-li obava, že by jinak byl výkon soudního rozhodnutí ohrožen.
Soud má za to, že jsou v tomto případě splněny podmínky prvé eventuality