Input:

R 70/1949; Garance

č. 70/1949 Sb. rozh. obč.
Zaplatil-li ten, kdo nabyl nemovitosti neplatně ve smyslu §§ 1, 2 zák. č. 128/1946 Sb., hypotekárni dluh na ní váznoucí, je restituent, jemuž se nemovitost vrací, povinen nahradit odpůrci podle § 7 uved. zák., co bylo zaplaceno na úhradu hypotekárního dluhu a jeho příslušenství, nikoliv však i úroky ze zaplacených částek.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 8. dubna 1949, R III 96, 97/49.)
Přikazovacím výměrem t. zv. ústředí pro židovské vystěhovalectví byl za okupace převeden dům navrhovatelův na t. zv. Vystěhovalecký fond pro Čechy a Moravu. Tento nabyvatel zaplatil hypotéku váznouucí na domě ve výši 74.435.70 K. V restitučním řízení, jímž se původní vlastník domáhal vrácení domu, žádal Fond národní obnovy, aby navrhovateli bylo při vrácení domu uloženo zaplatit Fondu 74.435.70 Kčs s 5% úroky za poslední tři léta.
Okresní soud civilní v Ostravě vyhověl návrhu původního vlastníka na vrácení domu a uložil mu současně, aby zaplatil Fondu národní obnovy 74.435.70 Kčs jako náhradu za zaplacenou hypotéku s