Input:

18/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů Garance

č. 18/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. ledna 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů
Vláda nařizuje podle § 95j odst. 2 a § 95k odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 365/2022 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů, se mění takto:
1. Na konci názvu nařízení vlády se doplňují slova „a o ověření údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů“.
2. V úvodní větě nařízení vlády se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 95j odst. 2 a“.
3. § 1 včetně nadpisu zní:
㤠1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví
a) formát a vzor formulářového podání pro hlášení zálohy na odvod a vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů,
b) okruh údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období, u kterých se ověřuje jejich správnost a úplnost, a rozsah jejich ověření.“.
4. V nadpisu § 2 se slova „Vzor formulářového“ nahrazují slovy „Vzory formulářových“.
5. V § 2 se za slova „v příloze“ vkládá text „č. 1“, dosavadní text se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Vzor vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.“.
6. Za § 3 se vkládají nové § 3a a 3b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 1 znějí:
㤠3a
Okruh ověřovaných údajů
Auditor ověřuje správnost a úplnost údajů uvedených poplatníkem odvodu z nadměrných příjmů ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období v oddílu G.
§ 3b
Rozsah ověření údajů
(1) Auditor ověřuje správnost a úplnost údajů podle § 3a v rozsahu prověrky poskytující omezenou jistotu o předmětu ověření postupem podle mezinárodního auditorského standardu upravujícího ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací1.
(2) Ověření správnosti a úplnosti údajů podle odstavce 1 potvrdí auditor ve zprávě o jejich ověření.
(3) Pro ověření správnosti a úplnosti údajů podle § 3a auditor použije pro plánování a provádění ověřovací zakázky významnost (materialitu) ve výši 3 % z tržního příjmu poplatníka odvodu z nadměrných příjmů stanoveného ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období v oddílu G.


1Mezinárodní standard pro ověřovací zakázky ISAE 3000 - Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací.“.
7. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která zní:
„Příloha č. 2
Vzor vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období
POKYNY
k vyplnění vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období
Poplatník odvodu při vyplňování podání postupuje podle obecné a příslušné části pokynů k vyplnění.
Obecná část
Pokud jsou ve vyúčtování odvodu z