Input:

R 7/1952 (tr.); Garance

č. 7/1952 Sb. rozh. tr.
Nedovolené ozbrojovaní hromaděním zbraní, střeliva nebo výbušnin podle § 120 odst. 1 písm. b) tr. zák. je deliktem trvacím.
Hromaděním střeliva podle tohoto ustanovení je nejen samo shromažďování střeliva, ale i jeho další přechovávání.
Zasahuje-li páchání trvacího deliktu až do doby po 1. srpnu 1950, nutno jej jako jeden trestný čin posuzovat jen podle nového trestního zákona.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 12. června 1951, 2 Tk 86/51.)
Obviněný byl zatčen pro podezření z vraždy hajného, ze které však nebyl usvědčen. Při domovní prohlídce bylo u něho nalezeno značné množství (několik set) různých nábojů do pušek. Zbraně nebylo možno u obviněného nalézt. Obviněný měl náboje od roku 1945, kdy je nasbíral po skončení válečných událostí, a jak doznal, pravidelně je čistil, aby byly stále v použitelném stavu. Obviněný je líčen jako odvážný a vášnivý pytlák, byl již vícekráte trestán pro pytláctví a jednou pro těžké zranění lesníka, po kterém střelil, když ho lesník v lese pronásledoval pro pytlačení. V souzené věci byl rovněž zjištěn případ pytláctví.
Okresní soud v Blansku uznal obviněného vinným mimo jiné trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 120 odst. 1 písm. b) tr. zák. spáchaným tím, že se obviněný bez povolení ozbrojoval tím, že od roku 1945 do září 1950 hromadil střelivo, žaloby pro trestný čin vraždy byl obviněný zproštěn.
Krajský soud zamítl odvolání obviněného.
Z důvodů:
Odvolatel namítá, že jeho zjištěná činnost byla nesprávně posouzena, protože soud nehodnotil správně okolnost, že střelivo u něho nalezené odvolatel nasbíral již v roce 1945. Proto má být účasten amnestie, neboť podle § 29 odst. 1 písm. b) zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, byl jeho skutek již jen přečinem a použití amnestie z roku 1948 nebylo proto vyloučeno. V každém případě však třeba podle názoru odvolatele přihlédnout k tomu, že hromadění střeliva bylo v době, kdy střelivo sbíral, trestné podle § 13 zák. č. 50/1923 Sb., později podle § 29 zák. č. 231/1948 Sb. a teprve od 1. srpna 1950 podle § 120 tr. zák. Okresní soud měl prý proto řízení podle amnestie vůbec zastavit, resp. neměl jeho činnost (pokud jde o hromadění střeliva) posuzovat pouze podle ustanovení posléze uvedeného.
Odvolatel se mýlí. Hromadění zbraní, střeliva a výbušnin je delikt trvací, trestný čin trvá, dokud trvá hromadění (bez povolení). Hromaděním ve smyslu všech výše uvedených ustanovení není snad jen samo shromažďování zbraní, střeliva a