Input:

R 7/1949 (tr.); Garance

č. 7/1949 Sb. rozh. tr.
Ke skutkové podstatě přečinu podle § 26, písm. b) dekr. č. 5/1945 Sb. není třeba, aby porušením povinností národního správce vznikla škoda.
Skutečnost, že pachatel jednal ve funkci národního správce, je náležitostí skutkové podstaty tohoto přečinu a nemůže mu proto být ještě zvláště přičítána jako přitěžující okolnost.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 11. března 1949, To II 31/49.)
Podle rozsudku okresního soudu v Jablonci n. Nisou byl obžalovaný v r. 1945 ustanoven národním správcem firmy provozující sběr odpadků. Dodatečně byl s účinností od r. 1945 pověřen sběrem a ustanoven oprávněným meziobchodníkem se všemi odpadkovými surovinami v okrese. Jako národní správce nevedl řádně obchodní knihy a nepodával místnímu národnímu výboru hlášení o stavu podniku, které byl povinen podávat každého čtvrt roku. Převedl pak veškerý skladový materiál firmy na sebe jako na oprávněného sběrače odpadků, aniž si k tomu vyžádal souhlas orgánu podle § 7 dekr. č. 5/1945 Sb., třebaže tu šlo o jednání zvláštní důležitosti (§ 22, odst. 2 dekr. č. 5/1945 Sb.), a nedal sklad, který byl sice řádně sepsán zřízencem místního národního výboru, odhadnouti odborníkem. Obžalovaný za sklad zaplatil do pokladny místního národního výboru částku 123.045 Kčs, kterážto částka byla podle vyjádření úřadovny hospodářské kontroly podle přibližného zjištění