Input:

R 69/1952 (tr.); Garance

č. 69/1952 Sb. rozh. tr.
Pro závěr, že podílnictví, které se posuzuje podle nového trestního zákona proto, že pachatel provedl jednotlivé skutky nejen před, ale i po 1. srpnu 1950, bylo spácháno výdělečně, lze přihlížet i k okolnostem z doby před 1. srpnem 1950.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 30. srpna 1951, 1 Tk 119/51.)
Okresní soud trestní v Brně uznal obviněnou manželku hostinského vinnou trestným činem podílnictví podle § 250 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. spáchaným tím, že obviněná kupovala od jara 1949 do srpna 1950 od pachatele B a dále prodávala různé věci, které tento pachatel získal trestnými činy, zejména krádežemi. Po subjektivní stránce zjistil okresní soud, že obviněná o původu těchto věcí věděla aspoň tolik, že pachatel B je získává vykrádáním bytů a obchodů. Okresní soud uznal, že obviněná spáchala tento trestný čin výdělečně ve smyslu § 250 odst. 2 písm. a) tr. zák. a vyměřil jí trest podle přísnější trestní sazby § 250 odst. 2 tr. zák.
Krajský soud zamítl odvolání obviněné. K její námitce, že jí neměl být trest vyměřen podle přísnější sazby § 250 odst. 2 tr. zák., protože podle jejího názoru není správný závěr okresního soudu, že spáchala tento trestný čin výdělečně, uvedl krajský soud
v důvodech:
Odvolání vytýká, že prý okresní soud pochybil, když celou činnost obviněné, ač podstatná její část spadá do doby před účinností nového trestního zákona, posuzoval jako podílnictví podle § 250 odst. 1, 2 písm. a) nového trestního zákona. Odvolatelka se cítí tím postižena zejména proto, že trestní zákon z roku 1852 nespojoval „výdělečnost“ spáchaného podílnictví s vyšší trestní sazbou, kdežto