Input:

R 69/1951 (tr.); Garance

č. 69/1951 Sb. rozh. tr.
K pomeru skutkových podstát velezrady podľa § 78 ods. 2 písm. a) tr. zák. a sdružovania proti republike podľa § 79 tr. zák.
Pri velezrade podľa § 78 ods. 2 písm. a) tr. zák. spolčenie podľa zámerov páchateľov smeruje priamo proti existencii základov štátu a musí teda ísť o konanie, ktoré približuje možnosť pokusu dosiahnuť výsledky uvedené v § 78 .ods. 1 tr. zák., kdežto pri sdružovaní proti republike podľa § 79 tr. zák. ide o činnosť zameranú len na poškodzovanie a zoslabovanie týchto právnych statkov, a to prostriedkami menej intenzívnymi.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 2. augusta 1951.)
Štátny súd zistil, že obvinení A, B a C po predchádzajúcej vzájomnej dohode pomocou ručnej tlačiarničky zhotovili väčší počet letákov protištátneho obsahu vyzývajúcich do boja proti komunizmu, oslavujúcich vedúce osoby býv. fašistického režimu na Slovensku, hanobiacich prezidenta Gottwalda a Stalina a vyhrážajúcich miestnym funkcionárom KSS a JRD, a že tieto letáky v noci spoločne rozširovali po obci. Za túto činnosť ich štátny súd uznal vinnými trestným činom velezrady podľa § 78 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. a) tr. zák.
Najvyšší súd zamietol odvolanie obvineného C, ktorý sa domáhal, aby jeho čin bol kvalifikovaný iba ako trestný čin sdružovania proti republike podľa § 79 tr. zák.
Z dôvodov:
Štátny súd došiel k presvedčeniu, že obvinení tohto činu sa dopustili v úmysle rozvracať ľudovodemokratické štátne zriadenie alebo spoločenský poriadok republiky a že táto činnosť vzhľadom na miestne pomery v obci, kde bol čin spáchaný, bola objektívne spôsobilá privodiť, čo obvinení zamýšľali.
Najvyšší súd zistil aj to, že obvinení cestou ďalšieho spoločníka usilovali sa zadovážiť výbušninu, ktorou chceli prevádzať v obci teroristické činy.
Trestný čin velezrady podľa § 78 ods. 1 písm. a), b), c), ods. 2 písm. a) tr. zák. a trestný čin sdružovania proti republike podľa § 79 tr. zák. shodujú sa v podstate v tom, že chránia tie isté právne statky zaručené ústavou, z ktorých v tomto prípade prichádza do úvahy ústavná jednotnosť, územná celistvosť, ľudovodemokratické štátne zriadenie a spoločenský poriadok. Ochrana smeruje v oboch prípadoch proti spolčovaniu sa k útokom na tieto právne statky a rozdiel je v tom, že pri čine trestnom podľa § 78 tr. zák. spolčenie podľa zámerov páchateľov smeruje k cieľu uvedenému v § 78 ods. 1 tr. zák., teda priamo proti existencii chránených základov štátu, kdežto pri spolčení podľa § 79 tr. zák. ide o činnosť zameranú len na podvracanie, teda na poškodzovanie a zoslabovanie týchto chránených právnych statkov.
V prípade spolčenia trestného podľa § 78 tr. zák. musí ísť preto o spolčenie, ktoré podľa úmyslu páchateľov je zamerané na spáchanie útokov na podstatu základov republiky, teda k realizácii cieľov v § 78 ods. 1 tr. zák. uvedených. Musí ísť teda o konanie, ktoré približuje možnosť pokusu dosiahnuť výsledky uvedené v § 78 ods. 1 tr. zák.