Input:

R 68/1953; Garance

č. 68/1953 Sb. rozh. obč.
Súdy môžu konať odhady hnuteľností len v prípadoch, kde to určuje občiansky súdny poriadok alebo osobitný právny predpis.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 28. marca 1953, Cz 57/53.)
Komunálny podnik podal 12. augusta 1951 návrh na znalecký odhad strojového zariadenia resp. inventára chemických čistiarní odporcov.
Okresný súd v Bratislave určil znalca, vykonal s ním miestnu ohliadku v prítomnosti zástupcu navrhovateľa a potom na základe podaného znaleckého posudku vydal usnesenie o „odhadnej cene hnuteľností“.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú podľa § 210 o. s. p„ že usnesením Okresného súdu v Bratislave bol porušený zákon; toto usnesenie sa preto zrušuje a upravuje sa Ľudový súd v Bratislave, aby o návrhu znova rozhodol.
Z odôvodnenia:
Súdená vec bola na súde začatá a rozhodnutá po účinnosti zákona č. 142/1950 Sb. (občiansky súdny poriadok), účel a najmä aj dosah tohto zákona je jasno vymedzený v §§ 1 a 2 a z obsahu zákona plynie, že nemá ustanovení o konaní o odhade hnuteľností mimo exekučného konania, takže z predpisov občianskeho súdneho poriadku nemožno dovodiť právomoc ľudových súdov na vykonávanie odhadov hnuteľností vo všeobecnosti. Mohlo by ísť prípadne len o to, že by osobitný zákonný predpis odkazoval odhad hnuteľností na súdne konanie podľa občianskeho súdneho poriadku resp. podľa predošlého právneho stavu na tzv. nesporové konanie podľa zák. č. 100/1931 Sb.; porov. § 656 o. s. p. Takýmto osobitným