Input:

R 68/1951 (tr.); Garance

č. 68/1951 Sb. rozh. tr.
Zemědělec porušuje povinnosti svého povolání, jestliže neplní smluvní dodávky zemědělských produktů jen proto, že dosud neuplynula konečná lhůta pro jejich dodání, ačkoliv má dostatečné zásoby a ví, že plánované hospodářství počítá s plynulými dodávkami.
Odvolací soud musí při svém rozhodování přihlédnout ke všem okolnostem, které mohou mít vliv na otázku viny, i když okresní soud takové okolnosti nezjišťoval nebo jimi se nezabýval; je nerozhodné, že odvolání výslovně na tyto vady nepoukazuje.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 2. srpna 1951, Tz I 30/51.)
Obviněný vesnický boháč, majitel 45 ha pozemků, byl žalován pro nedodání značného množství zemědělských produktů. V den prohlídky na podzim měl splněnu dodávku tvrdého obilí jen na 70%, měkkého obilí a brambor asi na 50%. Dodávku masa měl splněnu na 150%. Při prohlídce byly u něho nalezeny značné zásoby obilí a brambor, o nichž tvrdil, že jde o samozásobitelské dávky, ačkoliv tyto činily pouze zlomek nalezených zásob. Národní správa uvalená na statek splnila dodávky ihned bez obtíží na 100 a více procent.
Okresní soud v Mor. Třebové zprostil obviněného žaloby pro zločin sabotáže podle § 36 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, v podstatě proto, že obviněný měl ještě čas ke splnění dodávek do konce lhůty stanovené pro dodávku. Kromě toho měl obviněný podle názoru okresního soudu dodávky splněny náhradním plněním u vepřového masa. V tomto směru uvádí okresní soud v rozsudku, že „tedy byly správné jeho informace, že bude povoleno náhradní plnění“. Směrnice o náhradním plnění byly vydány až po prohlídce u obviněného, jemuž ovšem náhradní plnění individuálně (jak bylo podle směrnic třeba) nikdy povoleno nebylo.
Krajský soud v Brně zamítl odvolání okresního prokurátora z výroku o vině v podstatě z důvodů uvedených v rozsudku okresního soudu.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona podané generálním proukurátorem, zrušil rozhodnutí krajského soudu a uložil tomuto soudu, aby o odvolání okresního prokurátora znovu jednal a rozhodl.
Z důvodů:
Krajský soud zamítl odvolání okresního prokurátora na podkladě skutkového děje, jak jej zjistil okresní soud. Při tom vycházel v podstatě ze stejných právních závěrů, že totiž lhůta k plnění dodávek v době vyšetřování ještě neuplynula a dodávky byly splněny náhradním plněním.
Odvolací