Input:

R 68/1951; Garance

č. 68/1951 Sb. rozh. obč.
Při určení vyživovací povinnosti otce – samostatného provozovatele zemědělského podniku – k dítěti přihlédne soud nejen k výnosu zemědělského hospodářství, nýbrž i k zaopatření, které otec a členové jeho rodiny, vůči nimž má vyživovací povinnost, mají v tomto hospodářství.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 1. ledna 1951, R IV 289/50.)
Okresní soud v Jičíně uložil otci k návrhu matky, aby platil na výživu nezletilé dcery místo dosavadních 300 Kčs měsíčně částku 500 Kčs měsíčně. V odůvodnění uvedl: Otec pětileté dcery je samostatný rolník, který obhospodařuje 41/2 ha pozemků. Tržba z jeho zemědělského hospodářství činí za rok 1949 aspoň 30.000 Kčs. Matka nezletilé dcery je výdělečně činná jako posluhovačka.
Soud má za to, že plní svou povinnost k výživě nezletilé dcery již tím, že jí věnuje svou osobní péči. Dále přihlíží soud k tomu, že si otec může přivydělat, zejm. v zimní době, broušením skla a polodrahokamů, jako tak činil dříve. Za těchto okolností je částka 500 Kčs přiměřeným příspěvkem otcovým na výživu nezletilé dcery.
Krajský soud v Hradci Králové nevyhověl rekursu otcovu.
Z důvodů:
Otci nezletilé třeba přisvědčit, že prvý soud neučinil jasné a určité zjištění o jeho majetkových a výdělečných poměrech a že se spokojil s pouhým zjištěním, že otec utržil v r. 1949 aspoň 30.000 Kčs. Tento hrubý výnos by však nestačil k vyměření tak vysokého příspěvku na výživu, když se uváží, že otec má vyživovací povinnost též k dítěti z prvého manželství a k dalším dvěma dětem, které se narodily jeho družce, s níž žije ve společné domácnosti. Je také správná výtka uplatněná v rekursu, že z hrubé tržby 30.000 Kčs musí otec hradit i režijní vydání spojená s provozováním zemědělského hospodářství (nájemné z části nemovitostí, které má v nájmu, a pojistné). Ovšem tato vydání stěžovatel nedoložil, ač ho soud k tomu vyzval. Stěžovatel jenom tvrdil, že jeho příjem z hospodářství činí 700 Kčs měsíčně. Soud zjistil ze zprávy místního národního výboru, že stěžovatel platí na nájemném 6500 Kčs ročně.
Třeba však dále přihlédnout k dalším skutečnostem, které jsou pro výši otcovy povinnosti rozhodné a které otec v rekursu neuvádí: Otec uhrazuje valnou část výživy pro sebe a členy své rodiny z naturálií vytěžených v hospodářství. Má na nemovitosti byt, z něhož