Input:

R 67/1951 (tr.); Garance

č. 67/1951 Sb. rozh. tr.
Osoby uvedené v § 174 tr. ř. (příbuzný obvineného v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec a manžel) podávají odvolaní proti rozsudku ve prospěch obviněného svým jménem, obhájce však pouze za obviněného.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 1. února 1951, 3 Tk 13/51.)
Obviněný byl odsouzen pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 219 odst. 1 tr. zák. Po vyhlášení rozsudku s podstatnými důvody, když byl předsedou senátu poučen o odvolání, prohlásil obviněný výslovně, že se odvolání vzdává. V třídenní lhůtě podal však odvolání jeho obhájce.
Krajský soud toto odvolání zamítl.
Z důvodů:
Osoby, které mohou podat odvolání proti rozsudku, uvádí trestní řád především v § 173. Jsou to prokurátor, obviněný, poškozený a zúčastněná osoba. V tomto paragrafu je zároveň uveden rozsah, ve kterém mohou tyto osoby rozsudku odporovat. Dále pak stanoví trestní řád v § 174, že ve prospěch obviněného mohou odvolání podat též jeho příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec a manžel. Z toho, že podávají odvolání ve prospěch obviněného, plyne jednak, že tyto osoby mohou rozsudku odporovat v témž rozsahu jako obviněný, tedy pro nesprávnost kteréhokoliv z jeho výroků, který se přímo dotýká obviněného, jednak, že tyto osoby podávají odvolání svým jménem, nikoliv v zastoupení obviněného. Nemají ovšem samostatnou lhůtu: lhůta k podání odvolání jim počíná týmže dnem jako obviněnému. Tyto osoby potřebují jen k