Input:

R 67/1950 (tr.); Garance

č. 67/1950 Sb. rozh. tr.
Vatikánský exkomunikační dekret o Katolické akci je útokem proti lidově demokratickému zřízení a společenské a hospodářské soustavě republiky.
Duchovní, který vyhlášením tohoto dekretu a pastýřských listů o Katolické akci vykonává nátlak na příslušníky římsko-katolické církve ve směru sledovaném tímto dekretem, dopouští se velezrady.
(Rozhodnutí státního soudu v Praze ze dne 10. ledna 1950.)
Státní soud v Praze uznal obžalovaného vinným zločinem velezrady podle § 1 odst. 1 písm. c) zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, spáchaný tím, že se pokusil zničit a rozvrátit lidově demokratické zřízení a společenskou a hospodářskou soustavu republiky zaručené ústavou. Státní soud tak rozhodl na podkladě zjištění, že obžalovaný jako řeholní kněz a představený kláštera četl v několika římsko-katolických kostelích před věřícími dva „Pastýřské listy katolickému duchovenstvu a věřícímu lidu“, ačkoliv byl před prvním čtením pastýřského listu výslovně upozorněn na jeho protistátní obsah. Dále četl obžalovaný v klášterním kostele před věřícími dekret Kongregace sancti Officii o Katolické akci a doprovodil čtení dekretu svým výkladem, že věřící nesmějí vstupovat do této „nepravé“ Katolické akce, jinak by byli exkomunikovaní, aby nic nepodepisovali a nedali se obelstít. Na to dekret vyvěsil podle příkazu biskupa na dveřích kostela a nechal jej vyvěšený po několik týdnů.
Rozsudek nebyl odvoláním napaden.
Z důvodů:
Oba pastýřské listy, které obžalovaný veřejně přečetl, obsahují nepravdivé tvrzení o pronásledování římsko-katolické církve v naší republice a dále tvrzení, že Katolická akce je hnutím rozkolným a že účast a spolupráce s ní musí být stíhána církevními tresty.
Dekret Kongregace sancti Officii z 20. června 1949 o Katolické akci prohlašuje hnutí Katolické akce za rozkolnické a schismatické, jehož účelem prý je přivést katolíky v republice k odpadnutí od církve římsko-katolické, a vyslovuje se v něm exkomunikace všech, kteří ke Katolické akci přistoupili nebo v budoucnu k ní přistoupí.
Tímto dekretem vyvrcholil Vatikán svou nepřátelskou politiku vůči lidově demokratickému zřízení naší republiky v úmyslu toto zřízení rozvrátit a zničit. Politika Vatikánu byla vždy na straně vykořisťovatelských tříd a na straně světové reakce a stála a stojí ve službách světového imperialismu a kapitalismu, hájíc tím současně své vlastní imperialistické a kapitalistické zájmy. Vznik lidově demokratických států opírajících se o Sovětský svaz zasadil světovému imperialismu a kapitalismu smrtelnou ránu, neboť tyto státy odstranily vykořisťovatelské třídy a budují nový, spravedlivý řád socialistický.
Proto světový imperialismus a kapitalismus a spolu s ním i Vatikán usilují o zničení Sovětského svazu a lidově demokratických států, a to všemi prostředky, které mají po ruce. Jedním z nich je exkomunikační dekret o Katolické akci, pomocí něhož Vatikán usiluje o uskutečnění tohoto cíle vůči naší republice, že účelem tohoto dekretu není sloužit oddaně náboženství, nýbrž že jeho účelem je zneužít hlubokého náboženského cítění československého lidu k uvedeným cílům politickým, plyne nejen z ústavy 9. května, kde v ustanoveních §§ 15–17 je zaručena