Input:

R 66/1951 (tr.); Garance

č. 66/1951 Sb. rozh. tr.
K otázke príslušnosti súdu vo veci obnovy trestného konania.
Keď ide o činy, ktoré podľa § 13 ods. 1, § 20 tr. por. patria výlučne pred štátny súd, prislúcha rozhodovanie o návrhu na povolenie obnovy trestného konania tomuto súdu bez ohľadu na to, ktorý súd rozhodol v prvej stolici.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 22. februára 1951, Tz II 3/51.)
Obvinený bol žalovaný pred okresným ľudovým súdom pre udavačstvo spáchané tým, že v r. 1943 udal gestapu niektorých spoluobčanov. Okresný ľudový súd ho v r. 1948 pre nedostatok dôkazov zpod obžaloby oslobodil. Keď vyšly najavo nové skutočnosti a dôkazy, ktoré súdu skorej známe neboly a ktoré by mohly v súvislosti so skutočnosťmi už prejednanými odôvodniť iné rozhodnutie o vine obvineného, a to vo smere trestného činu patriacieho podľa § 13 ods. 1, § 20 tr. por. pred štátny súd, podal štátny prokurátor návrh na obnovu trestného konania podľa § 220 ods. 2 písm. a) tr. por.
Štátny súd vyslovil, že na rozhodnutie o návrhu na obnovu konania nie je príslušný. Tento názor odôvodnil poukazom na to, že rozhodnutie, proti ktorému návrh smeruje, nevydal ani štátny ani okresný súd a že v takom prípade je podľa § 319 ods. 2 tr. por. k rozhodnutiu príslušný okresný súd, v obvode ktorého je alebo bolo sídlo súdu, ktorý napadený rozsudok vydal. Toto usnesenie štátneho súdu sa stalo právoplatným.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti generálneho prokurátora pre porušenie zákona, vyslovil, že týmto usnesením štátneho súdu bol porušený zákon v ustanovení § 222 tr. por., zrušil toto usneseme a nariadil štátnemu súdu, aby o návrhu na obnovu trestného konania znovu konal a rozhodol.
Z dôvodov:
Príslušnosť súdu na rozhodnutie o návrhu na obnovu je určená ustanovením § 222 tr. por. Podľa prvej vety tohto ustanovenia rozhoduje o návrhu na obnovu súd, ktorý vo veci rozhodol v prvej stolici. Takýmto súdom môže byť vzhľadom na ustanovenia §§ 13. 14 a 20 tr. por. – pokiaľ nejde o vojenské súdy – len okresný súd alebo štátny súd.
Keďže však pred účinnosťou zákona č. 319/1948 Sb. a zákona č. 87/1950 Sb. mohly byť vydané rozhodnutia v prvej stolici aj iným než okresným a štátnym súdom, preto ustanovením § 319 ods. 2 tr. por. bola upravená príslušnosť na rozhodnutie o návrhu na obnovu proti takýmto rozhodnutiam, ktoré neboly vydané v prvej stolici okresným alebo štátnym súdom, a to tak, že príslušným na rozhodnutie o obnovu v týchto